Právo na odstúpenie

Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní bez uvedenia dôvodu.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa, kedy Zákazník prevzal alebo tretia osoba iná ako dopravca určená Zákazníkom prevzala tovar. Na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy musí Zákazník informovať mWS myWorld Solutions Group AG (Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Rakúsko, telefónne číslo: +43 (0) 316 7077 0, e-mail:service@organic.plus) o jeho rozhodnutí odstúpiť od zmluvy jednoznačným vyhlásením (napr. listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom).

Zákazník môže použiť priložený vzor formulára na odstúpenie od zmluvy, ale nie je to povinné. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak Zákazník oznámi odstúpenie pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Účinky odstúpenia

Ak Zákazník odstúpi od zmluvy, myWorld Solutions vráti Zákazníkovi všetky platby prijaté od Zákazníka, vrátane nákladov na dopravu (s výnimkou akýchkoľvek dodatočných nákladov vyplývajúcich zo Zákazníkovho výberu spôsobu doručenia iného ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný myWorld Solutions), bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď je myWorld Solutions oznámené Zákazníkovo odstúpenie od zmluvy. myWorld Solutions vykoná tieto platby za použitia rovnakých platobných prostriedkov aké použil Zákazník pri svojej platbe, ak sa Zákazník výslovne nedohodol inak; v každom prípade, Zákazníkovi nebudú v tejto súvislosti účtované žiadne ďalšie poplatky. myWorld Solutions môže odoprieť platby až do vrátenia tovaru alebo preukázania vrátenia tovaru Zákazníkom, podľa toho, čo nastane skôr.

Zákazník vráti Tovar alebo ho odovzdá:

mWS myWorld Solutions Group AG
c/o Schenker & Co AG
Am Terminal 10/Tor 58
8142 Wundschuh
Rakúsko

bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď Zákazník oznámi myWorld Solutions jeho odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak Zákazník vráti Tovar pred uplynutím lehoty 14 dní. Zákazník znáša priame náklady na vrátenie tovaru.
Zákazník zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku manipulácie s výnimkou toho, čo je potrebné na stanovenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru.

Pokyny k odstúpeniu

 

Vzor formulára na odstúpenie od zmluvy
(vyplňte a vráťte tento formulár iba ak chcete odstúpiť od zmluvy)
Na
mWS myWorld Solutions AG
Grazbachgasse 87-93
8010 Graz, Rakúsko

ALEBO

e-mail: service@organic.plus

Ja/My (*) týmto oznamujem(e), že ja/my (*) odstupujem(e) od (*) kúpnej zmluvy nasledujúceho tovaru (*) 
Objednané dňa (*)/obdržané dňa (*),
Meno Zákazníka,
Adresa Zákazníka,
Podpis Zákazníka (iba ak je tento formulár uskutočnený písomne)
Dátum

Zákazník nemá právo odstúpiť pokiaľ ide o zmluvy o dodávke zapečatených a uzavretých tovarov, ktoré, ak sú po doručení neuzavreté, nie sú vhodné na vrátenie z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov.