PODMIENKY POUŽÍVANIA

PODMIENKY POUŽÍVANIA

Používanie tejto webstránky myWorld Solutions AG (ďalej len "myWorld Solutions") upravujú nižšie uvedené podmienky.

Používateľ tejto web stránky vyhlasuje, že súhlasí s týmito podmienkami jej používania a berie na vedomie, že myWorld Solutions nezodpovedá za obsah uvedenej webstránky. myWorld Solutions môže tieto podmienky používania ku koncu kalendárneho štvrťroka aktualizovať, tzn. zmeniť alebo doplniť.

myWorld Solutions vyvinie maximálne úsilie v snahe zverejňovať na tejto webstránke úplné a aktuálne informácie. Za úplnosť a aktuálnosť ponúk a informácií zverejnených na tejto webstránke myWorld Solutions nenesie zodpovednosť. Používatelia tejto webstránky vyhlasujú, že súhlasia s tým, že prístup a celé použitie tejto webstránky a jej obsah sa realizuje na ich vlastné riziko. myWorld Solutions nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym postupom pri používaní tejto webstránky.

Všetky obrazové, textové a zvukové záznamy, ako aj animácie, videá atď. a iné súčasti tejto webstránky sú chránené autorskými právami a nemôžu byť - či už celé alebo ich časti – distribuované, stiahnuté, zmenené, presmerované alebo ináč použité bez písomného súhlasu nositeľa týchto autorských práv. V prípade porušenia týchto podmienok používania webstránky myWorld Solutions má právo s takouto osobou ukončiť zmluvnú spoluprácu.

myWorld Solutions nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek informácie a iné elektronické odkazy odoslané z tejto webstránky, ak majú protiprávny obsah, ibaže myWorld Solutions bola o nich oboznámená a nevyvinula náležité úsilie na odstránenie resp. zamedzenie ich odoslaniu. Informácie protiprávneho charakteru, resp. tie ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi a nachádzajú sa na tejto webstránke, môže spoločnosť myWorld Solutions kedykoľvek odstrániť.

Ďalšie otázky k týmto podmienkam používania uvedenej webstránky a k Všeobecným obchodným podmienkam zodpovieme radi na:

mWS myWorld Solutions AG
Grazbachgasse 87-93
8010 Graz
Tel.: 0043 (0)316 70 777 00
E-mail: service@organic.plus
akciová spoločnosť
zapísaná pod FN389134g Okresného súdu v Grazi
IČ DPH: ATU67661657

VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI


1. mWS myWorld Solutions AG (ďalej len "myWorld Solutions") nezodpovedá za aktuálnosť, správnosť, úplnosť, zákonitosť a/alebo kvalitu poskytnutých informácií. Toto platí i pre všetky produkty a služby ponúkané na tejto webovej stránke, vrátane popisov produktov, cien ako i poskytnutých informácií o myWorld Solutions. Technické chyby a/alebo dôsledky prebiehajúcej údržby webstránky ako i iné dôvody (napríklad reštartovanie webovej stránky) môžu viesť ku kratším alebo dlhším výpadkom v prístupe. myWorld Solutions nezodpovedá za využitie a prístupnosť webovej stránky. Za škody či už materiálnej alebo nemateriálnej povahy (napríklad ušlý zisk, škody na základe stratených dát, nároky na zisk, náklady na právne služby, poplatky za vyhotovenie zmluvy), ktoré vznikli v príčinnej súvislosti s používaním poskytovaných informácií, prípadne používaním chybných alebo neúplných informácií, myWorld Solutions nezodpovedá, pokiaľ sa nepreukáže dokázateľné úmyselné zavinenie alebo zavinenie z nedbalosti zo strany myWorld. Všetky ponuky zverejnené na tejto webstránke sú nezáväzného charakteru. myWorld Solutions si výslovne vyhradzuje právo meniť časti webovej stránky alebo celú ponuku bez osobitného oznámenia, vrátane práva ich dopĺňať, odstránenia alebo ich zverejnenie dočasne alebo natrvalo zamedziť.

2. Ďalej nie je myWorld Solutions zodpovedná za hyperlinky a ich obsah. myWorld Solutions nenesie žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, správnosť, úplnosť, zákonitosť alebo kvalitu hyperlinkov. Celú zodpovednosť za hyperlink má poskytovateľ stránky, na ktorú sa hyperlink odkazuje. myWorld Solutions nemá žiadny vplyv na súčasnú a budúcu podobu, obsah alebo pôvod hyperlinkov. Preto sa myWorld Solutions týmto výslovne dištancuje od obsahu všetkých hyperlinkov, ktoré sa zmenia po vložení linku, ako aj cudzích záznamov do knihy hostí, diskusných fór a emailových distribučných zoznamov, ktoré zriaďuje myWorld Solutions. Stála kontrola obsahu webových stránok previazaných hyperlinkami nie je realizovateľná. Pokiaľ sa však ukáže, že k porušeniu práv došlo, budú tieto linky okamžite zo strany myWorld Solutions odstránené.

3. Táto webová stránka má len informačný charakter, užívateľ je oprávnený ju používať na online nákupy, osobné ako aj obchodné účely. Celkový obsah webovej stránky je chránený autorskými právami. Toto platí nezávisle od toho, či bol obsah stránky daný k dispozícii za odplatu alebo bez odplaty. Rozmnožovanie, používanie, prenájom, zapožičanie, publikovanie alebo iný spôsob použitia tejto webstránky nie sú povolené bez výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu myWorld Solutions. Nedodržanie tohto zákazu môže mať za následok porušenie právnych noriem a predpisov v oblasti ochrany autorských práv a zákazu konkurencie. Výlučne myWorld Solutions disponuje autorskými právami, právom na značku, právom na používanie a právom na povolenie používania tejto webstránky.

4. myWorld Solutions kladie veľký dôraz na starostlivé a diskrétne používanie osobných. Pokiaľ je v rámci internetovej ponuky možnosť zadávať osobné alebo obchodné dáta (emailová adresa, meno, adresa), prebieha poskytovanie týchto informácií užívateľmi na vyslovene dobrovoľnej báze.

5. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť je nutné považovať za súčasť internetovej ponuky. Pokiaľ časti alebo jednotlivé formulácie tohto textu nezodpovedajú alebo nezodpovedajú úplne platnej právnej úprave, zostávajúce časti tohto Dokumentu nie sú vo svojom obsahu a platnosti týmto dotknuté.

6. myWorld Solutions ďalej nezodpovedá za ten obsah, ktorý vytvorili používatelia tejto webstránky a šíria ho na tejto webstránke. myWorld Solutions ďalej nezodpovedá za škody spôsobené v dôsledku týchto obsahov. Každý, kto na domovskú stránku pridáva komentáre/ hodnotenia, a to akékoľvek, nesie zodpovednosť za svoj príspevok ako jeho autor. V prípade, že tieto príspevky používateľov porušia práva tretích osôb a spôsobia škody, tak títo sa zaväzujú odškodniť myWorld Solutions v plnom rozsahu. myWorld Solutions si vyhradzuje právo odstrániť príspevky, o ktorých vie, že ich obsah je protiprávny, odporuje dobrým mravom alebo je v rozpore s jej náhľadmi. V tomto prípade je uplatnenie akýchkoľvek nárokov voči myWorld Solutions vylúčené.