Všeobecné obchodné podmienky Organic+ Store

Všeobecné obchodné podmienky Organic+ Store

Znenie: Septembra 2018

Preambula

a. mWs myWorld Solutions AG, Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Rakúsko, prevádzkuje internetový obchod (“Organic+ Store”) na webovej stránke be https://shop.organic.plus.

b. Zákazník v jednotnom čísle zahŕňa aj množné číslo a naopak. Odkaz na jedno pohlavie zahŕňa aj odkaz na druhé pohlavie.

1. Strany a predmet zmluvy

1.1. Organic+ Store je prevádzkovaný spoločnosťou mWS myWorld Solutions AG (Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Rakúsko, telefónne číslo: +43 (0)316 7077 0, e-mail: service@organic.plus, Obchodný register číslo 389134g), ďalej len ako “myWorld Solutions”.

1.2. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa budú aplikovať na všetky zmluvy uzavreté medzi myWorld Solutions a Zákazníkom, uzavreté cez Organic+ Store.

1.3. Produkty v Organic+ Store sú určené na vlastné použitie Zákazníka. Produkty ponúkané v Organic+ Store nie sú liekmi. Produkty preto nie sú určené na ošetrovanie alebo liečbu chorôb.

1.4. Ponúkané produkty sa nesmú používať ako náhrada vyváženej stravy.

2. Postup objednávania, objednávka, prijatie objednávky, uzavretie zmluvy, účtovanie a inkasné vymáhanie pohľadávok

2.1. Objednávka Zákazníka v Organic+ Store (postup objednávania je dokončený kliknutím na tlačidlo označené ako “KÚPIŤ TERAZ”) predstavuje záväznú objednávku kúpiť vybrané produkty od myWorld Solutions, čo zakladá aj platobný záväzok Zákazníka.

2.2. Potvrdenie objednávky, ktoré je zasielané automaticky po dokončení procesu objednávania, nepredstavuje prijatie objednávky spoločnosťou myWorld Solutions. Zmluva nadobudne účinnosť, keď je potvrdenie o spracovaní objednávky doručené Zákazníkovi.

2.3. Kúpna zmluva je uzavretá medzi myWorld Solutions a Zákazníkom. Fakturácia a inkasné vymáhanie pohľadávok sú uskutočňované buď samotnou spoločnosťou myWorld Solutions alebo sú uskutočňované v mene myWorld Solutions Spoločnosťou uvedenou v Prílohe 1 v krajine, ktorej je Zákazník rezidentom.

3. Výhrada vlastníctva

Doručené produkty zostávajú vo vlastníctve myWorld Solutions až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

4. Cena, spôsob platby, náklady na dopravu a dodanie

4.1. Ceny produktov v Organic+ Store sú uvedené v príslušnej národnej mene (pozri Prílohu 2) a zahŕňajú zákonom stanovenú sadzbu dane z pridanej hodnoty, ale nezahŕňajú náklady na dopravu (pozri odsek 4.2).

4.2. Okrem uvedených cien produktov môžu byť spoplatnené náklady na dopravu. Výška nákladov na dopravu závisí od veľkosti a váhy objednaných produktov. Výška nákladov na dopravu sa vypočíta počas procesu objednávania a bude Zákazníkovi oznámená pred dokončením procesu objednávania.

4.3. myWorld Solutions prijíma platby kreditnou kartou. Platby kreditnou kartou budú odpísané z bankového účtu Zákazníka po dokončení objednávky Zákazníkom. Žiadne ďalšie možnosti platby nie sú akceptované.

4.4. myWorld Solutions dodáva všetky objednávky prostredníctvom prepravných spoločností (napr. UPS, GLS, Fedex, poskytovateľ poštových služieb a pod.).

4.5. Dodacia lehota pre výrobky skladované na sklade je medzi tromi až piatimi pracovnými dňami od dátumu objednávky. Príslušné dodacie lehoty pre produkty, ktoré nie sú skladované, budú Zákazníkovi oznámené pred dokončením procesu objednávania.

4.6. Produkty sú dodávané Zákazníkovi. Osobné prevzatie objednaných produktov nie je možné. Dodanie do zásielkovne nie je možné.

5. Záruka

Použijú sa zákonné ustanovenia o zodpovednosti za vady tovaru a Zákazník si bude uplatňovať svoje práva zo zodpovednosti za vady tovaru voči myWorld Solutions.

6. Právo na odstúpenie

6.1. Právo na odstúpenie

Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní bez uvedenia dôvodu.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa, kedy Zákazník prevzal alebo tretia osoba iná ako dopravca určená Zákazníkom prevzala tovar.

Na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy musí Zákazník informovať mWS myWorld Solutions AG (Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Rakúsko, telefónne číslo: +43 (0) 316 7077 0, e-mail:service@organic.plus) o jeho rozhodnutí odstúpiť od zmluvy jednoznačným vyhlásením (napr. listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom).

Zákazník môže použiť priložený vzor formulára na odstúpenie od zmluvy, ale nie je to povinné. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak Zákazník oznámi odstúpenie pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

6.2. Účinky odstúpenia

Ak Zákazník odstúpi od zmluvy, myWorld Solutions vráti Zákazníkovi všetky platby prijaté od Zákazníka, vrátane nákladov na dopravu (s výnimkou akýchkoľvek dodatočných nákladov vyplývajúcich zo Zákazníkovho výberu spôsobu doručenia iného ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný myWorld Solutions), bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď je myWorld Solutions oznámené Zákazníkovo odstúpenie od zmluvy. myWorld Solutions vykoná tieto platby za použitia rovnakých platobných prostriedkov aké použil Zákazník pri svojej platbe, ak sa Zákazník výslovne nedohodol inak; v každom prípade, Zákazníkovi nebudú v tejto súvislosti účtované žiadne ďalšie poplatky. myWorld Solutions môže odoprieť platby až do vrátenia tovaru alebo preukázania vrátenia tovaru Zákazníkom, podľa toho, čo nastane skôr.

Zákazník vráti Tovar alebo ho odovzdá:

mWS myWorld Solutions AG
c/o Schenker & Co AG
Am Terminal 10/Tor 58
8142 Wundschuh
Rakúsko


bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď Zákazník oznámi myWorld Solutions jeho odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak Zákazník vráti Tovar pred uplynutím lehoty 14 dní. Zákazník znáša priame náklady na vrátenie tovaru.
Zákazník zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku manipulácie s výnimkou toho, čo je potrebné na stanovenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru.

Pokyny k odstúpeniu

Vzor formulára na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a vráťte tento formulár iba ak chcete odstúpiť od zmluvy)

Na

mWS myWorld Solutions AG
Grazbachgasse 87-93
8010 Graz, Rakúsko


ALEBO

e-mail: service@organic.plus

Ja/My (*) týmto oznamujem(e), že ja/my (*) odstupujem(e) od (*) kúpnej
zmluvy nasledujúceho tovaru (*)
Objednané dňa (*)/obdržané dňa (*),
Meno Zákazníka,
Adresa Zákazníka,
Podpis Zákazníka (iba ak je tento formulár uskutočnený písomne)
Dátum


Zákazník nemá právo odstúpiť pokiaľ ide o zmluvy o dodávke zapečatených a uzavretých tovarov, ktoré, ak sú po doručení neuzavreté, nie sú vhodné na vrátenie z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov.

7. Sťažnosti

7.1. Škody vzniknuté počas prepravy

Zákazník, ktorého tovar bol pri preprave očividne poškodený, okamžite podá sťažnosť dodávateľovi a taktiež myWorld Solutions. Uvedené nemá žiadny vplyv na Zákazníkove práva zo zodpovednosti za vady (pozri odsek 5). Sťažnosť sa zasiela bez zbytočného odkladu na:

mWS myWorld Solutions AG
Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Rakúsko
Telefón: +43 (0) 316 7077 0
E-mail: service@organic.plus

7.2. Nesprávne doručenie

Ak Zákazník náhodou obdrží výrobok, ktorý si neobjednal (napr. v prípade nesprávneho doručenia), Zákazník môže podať sťažnosť na nesprávne doručenie do 14 dní od prevzatia produktu. Zákazník sa zaväzuje vrátiť produkt v rovnakom (nepoužitom) stave, v ktorom mu bol doručený. Uvedené nebude mať vplyv na Zákazníkove práva zo zodpovednosti za vady (pozri odsek 5). Sťažnosť sa zasiela na adresu:

mWS myWorld Solutions AG
Grazbachgasse 87-93
8010 Graz, Rakúsko
Telefón: +43 (0) 316 7077 0
E-mail: ervice@organic.plus


Vrátený tovar sa zasiela na adresu:

mWS myWorld Solutions AG
c/o Schenker & Co AG
Am Terminal 10/Tor 58
8142 Wundschuh
Rakúsko

8. Zodpovednosť<br />
8.1. myWorld Solutions je bez obmedzenia zodpovedná za akékoľvek škody spôsobujúce ujmu na živote alebo na zdraví za predpokladu, že škoda vznikla v dôsledku úmyselného alebo nedbanlivostného porušenia povinnosti myWorld Solutions.

8.2. myWorld Solutions je bez akéhokoľvek obmedzenia zodpovedná aj za iné škody za predpokladu, že škoda vznikla v dôsledku úmyselného porušenia povinností myWorld Solutions.

8.3. Pokiaľ je záväzok MyWorld Solutions obmedzený alebo vylúčený, toto obmedzenie alebo vylúčenie sa vzťahuje aj na zamestnancov, právnych zástupcov a poverených zástupcov myWorld Solutions.

8.4. Zodpovednosť za akékoľvek škodlivé účinky alebo škody vyplývajúce z nedodržania varovných pokynov v odseku 1.4 je vylúčená.

8.5. Obmedzenie zodpovednosti a vylúčenie zodpovednosti podľa odsekov 8.1 až 8.4 nemá v žiadnom prípade vplyv na zodpovednosť myWorld Solutions podľa záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

9. Súhlas so spracovaním osobných údajov<

9.1. Zákazník týmto, s výhradou odvolania kedykoľvek, výslovne súhlasí, že mWS myWorld Solutions AG, so sídlom v Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Rakúsko, odosiela Zákazníkove osobné údaje, a to meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailovú adresu, predvoľbu krajiny, poštovú adresu a fakturačnú adresu za účelom fakturácie a vymáhania pohľadávok Spoločnosti (pozri prílohu 1) v krajine, ktorej je Zákazník rezidentom, ak fakturácia je uskutočňovaná Spoločnosťou.

9.2. Zákazník týmto, s výhradou odvolania kedykoľvek, výslovne súhlasí, že mWS myWorld Solutions AG, so sídlom v Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Rakúsko, zasiela Zákazníkove osobné údaje, a to telefónne číslo, e-mailovú adresu, predvoľbu krajiny, poštovú adresu a fakturačnú adresu, za účelom fakturácie a vymáhania pohľadávok Spoločnosti (pozri Prílohu 1) v krajine, ktorej je Zákazník rezidentom.

9.3. Zákazník má právo kedykoľvek a bez poplatkov odvolať svoj súhlas uvedený v odseku 9.2, a to písomne na (mWS myWorld Solutions AG, Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Rakúsko) alebo e-mailom na (service@organic.plus).

Zákazník je oprávnený požadovať oznámenie účelu spracúvania osobných údajov, má právo požadovať zmenu osobných údajov a má právo požadovať ich likvidáciu podľa právnych predpisov na ochranu osobných údajov.

9.4. Dátum kreditnej karty nebude uchovávaný alebo spracovávaný mWs myWorld Solutions AG. mWS myWorld Solutions AG využíva služby Global Collect Services B.V., Planetenweg 43-59, 2132 HM Hoofddorp, Holandsko (Ingenico ePayments) na spracovanie platieb kreditnou kartou. Požiadavky môžu byť smerované na service@organic.plus.

10. Rozhodné právo, jurisdikcia a Salvátorská klauzula

10.1. Rozhodné právo

Táto Zmluva sa riadia slovenským právom (okrem Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG) a kolíznych noriem medzinárodného práva súkromného). UVEDENÉ VŠAK NEMÁ ŽIADNY VPLYV NA POUŽITIE USTANOVENÍ EXISTUJÚCICH V KRAJINE, KTOREJ JE ZÁKAZNÍK REZIDENTOM, KTORÉ SÚ PRIAZNIVEJŠIE PRE ZÁKAZNÍKA.

10.2. Jurisdikcia

Jediným súdom, ktorý má právomoc prejednať žalobu voči Zákazníkovi je súd, v ktorého obvode sa nachádza bydlisko Zákazníka alebo obvyklé bydlisko Zákazníka.

10.3. Salvátorská klauzula

Ak sa niektoré alebo viaceré ustanovenia stanú čiastočne alebo úplne neplatné, nebude to mať vplyv na platnosť ostatných ustanovení. Neplatné ustanovenia budú nahradené príslušnými zákonnými ustanoveniami.

Príloha 1 – Spoločnosti
Príloha 2 – Meny

Príloha 1

Meno

Adresa

Poštové smerovacie číslo

Mesto/ miesto

email

mWA myWorld Austria GmbH

Grazbachgasse 87-93

 

8010

Graz, Austria

service.at@organic.plus

myWorld Belgium bvba

Belgicastraat 7

Fountain Plaza

1930

Zaventem, Belgium

service.be@organic.plus

myWorld, s.r.o.

Evropská 2591/33e

 

16000

Praha 6, Czech Republic

service.cz@organic.plus

mWG myWorld Germany GmbH

Gereonstraße 1 - 3

 

50670

Kolín, Germany

service.de@organic.plus

myWorld Danmark ApS

Bomhusvej 13, st. th.

 

2100

København Ø, Denmark

service.dk@organic.plus

myWorld Estonia OÜ

Laeva 2

 

10111

Tallinn, Estonia

service.ee@organic.plus

mWS myWorld Customer & Retail
Services Spain, S.L.U.

Plaza Manuel Gómez Moreno, 2

Edificio Torre Mahou, Planta 11

28020

Madrid, Spain

service.es@organic.plus

myWorld Finland Oy

Plaza Business Park

Ayritie 16

01510

Vantaa, Finland

service.fi@organic.plus

myWorld Retail Services UK Limited

12-14 Mason's Avenue

 

EC2V 5BT

Londýn, UK

service.uk@organic.plus

myWorld Greece M.E.P.E

Leoforos Thessaloniki 52

Diethis Koinotita Agoron

57019

Peraia, Greece

service.gr@organic.plus

myWorld d.o.o.

Josipa Marohnića 1

 

10000

Záhreb, Croatia

service.hr@organic.plus

myWorld Hungary Kft.

Stefánia út 101-103.

 

1143

Budapešť, Hungary

service.hu@organic.plus

Lyoness Italia S.R.L

Via Belvedere 15

 

37066

Caselle di Sommacampagna
VR, Italy

service.it@organic.plus

myWorld Lithuania UAB

Olimpiečių 1

 

09235

Vilnius, Lithuania

service.lt@organic.plus

myWorld Latvia SIA

Cēsu street 31/2

 

1012

Riga, Latvia

service.lv@organic.plus

myWorld Nederland BV

Hoofdweg 258

 

3067

GJ Rotterdam, Netherlands

service.nl@organic.plus

myWorld Norway AS

Lysaker Torg 15

 

1366

Lysaker, Norway

service.no@organic.plus

myWorld Poland sp. z.o.o.

Ul. Kościuszki 169

 

40-524

Katowice, Poland

service.pl@organic.plus

myWorld Retail Services SRL

Cal. Floreasca 169B

Clädirea B, parter

014459

Bukurešť, Romania

service.ro@organic.plus

myWorld Sweden AB

Wenner-Gren Center, vån 5

Sveavägen 166

113 46

Štokholm, Sweden

service.se@organic.plus

myWorld d.o.o.

Ulica Vita Kraigherja 3

 

2000

Maribor, Slovenia

service.si@organic.plus

myWorld Slovakia, s.r.o.


Einsteinova 25

 

85101

Bratislava, Slovakia

service.sk@organic.plus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Príloha 2

krajina

mena

Rakúsko

EUR

Belgicko

EUR

Česko

CZK

Nemecko

EUR

Dánsko

DKK

Estónsko

EUR

Španielsko

EUR

Fínsko

EUR

Spojené kráľovstvo

GBP

Grécko

EUR

Chorvátsko

HRK

Maďarsko

HUF

Írsko

EUR

Taliansko

EUR

Litva

EUR

Lotyšsko

EUR

Holandsko

EUR

Nórsko

NOK

Poľsko

PLN

Rumunsko

ROL

Švédsko

SEK

Slovinsko

EUR

Slovensko

EUR