Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja – Organic+ Store

Verzija: September 2018

Preambula

a. mWS myWorld Solutions AG, Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Avstrija, upravlja na www.organic.plus spletno trgovino.

b. V kolikor se v vsebini pogodbe uporabljajo specifične oznake glede spolov, so s tem mišljene tako osebe ženskega kot tudi moškega spola ter tudi pravne osebe.

1. Pogodbena partnerja in predmet pogodbe

1.1. Upravljavec trgovine Organic+ Store je mWS myWorld Solutions AG (Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Avstrija, Tel.: +43 (0)316 7077 0, e-pošta: service@organic.plus, številka vpisa v poslovni register: FN 389134g) v nadaljevanju "myWorld Solutions".

1.2. Za vse pogodbe med myWorld Solutions in kupci, ki se sklenejo preko Organic+ Store, veljajo ti Splošni pogoji poslovanja (SPP).

1.3. Preko Organic+ Store se prodajajo izdelki za lastno uporabo. Pri ponujenih izdelkih ne gre za zdravila, temveč za prehransko dopolnilo. Izdelki zato niso namenjeni zdravljenju bolezni.

1.4. Ponujeni izdelki se ne smejo uporabljati kot nadomestilo za pestro prehrano.

2. Naročanje, ponudba, potrditev naročila, sklenitev pogodbe

2.1. Naročilo v Organic+ Shop (postopek naročanja se zaključi s pritiskom na gumb »NAROČILO PROTI PLAČILU«) predstavlja zavezujočo nakupno ponudbo kupca za nakup naročenih izdelkov v myWorld Solutions.

2.2. Po zaključku postopka naročanja samodejno poslano potrdilo o naročilu še ne predstavlja sprejetja ponudbe. Pogodba med myWorld Solutions in kupcem je sklenjena šele z oddajo pošiljke naročenih izdelkov kupcu.

2.3. Kupcu izda račun podjetje myWorld Solutions samo ali posamezna v Dodatku 1 navedena družba, ki ima svoj sedež v tisti državi, v kateri ima kupec svoje stalno prebivališče (v nadaljevanju »storitveno podjetje«).

3. Pridržek lastninske pravice

Dostavljeno blago ostane do popolnega plačila blaga last podjetja myWorld Solutions.

4. Cene, način plačila, stroški pošiljanja in dostava

4.1. V Organic+ Store navedene cene izdelkov se pojmujejo v posamezni nacionalni valuti (glej Dodatek 2) vključno z zakonsko določenim davkom na promet, vendar brez stroškov pošiljanja (glej točko 4.2.).

4.2. K navedenim cenam izdelkov se lahko zaračunajo stroški pošiljanja. Višina stroškov pošiljanja se razlikuje glede na velikost in težo naročenih izdelkov. Višina stroškov pošiljanja se izračuna tekom postopka naročanja in se kupcu sporoči pred zaključkom postopka naročanja.

4.3. Plačilo naročila se izvrši s kreditno kartico. Bremenitev kreditne kartice se izvede z zaključkom postopka naročanja. Drugi načini plačila niso možni/ponujeni.

4.4. myWorld Solutions pošlje naročeno blago preko logističnega podjetja (kot so npr. UPS, GLS, Fedex, pošta, itd.).

4.5. Za izdelke, ki so na zalogi, znaša dobavni rok med tremi in petimi delovnimi dnevi od naročila. Za izdelke, ki niso na zalogi, se kupca pred zaključkom postopka naročanja obvesti o odstopanju od predhodno navedenega dobavnega roka.

4.6. Blago bo dostaljeno s poštno pošiljko. Osebni dvig izdelkov ni možen. Dostava v pakirnice ni možna.

5. Garancija

Veljajo zakonsko določena določila o garanciji. Kupec ima pravico uveljavljati garancije – ne glede na točko 2.3. – od prodajalca, torej od myWorld Solutions.

6. Zakonsko določena pravica do odstopa

6.1. Pravica do odstopa

Kupec ima pravico v roku štirinajstih dni brez navedbe razloga odstopiti od te pogodbe.

Rok za odstop od pogodbe znaša štirinajst dni od dneva, ko je kupec ali iz njegove strani imenovani tretji, ki ni prevoznik, sprejel blago v posest.

Da bi uveljavljal pravico do odstopa, mora kupec mWS myWorld Solutions AG (Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Avstrija, Tel.: +43 (0) 316 7077 0, e-pošta:service@organic.plus) z nedvoumno in izrecno izjavo (npr. po pošti poslano pismo ali e-pošta) obvestiti o svoji odločitvi, da odstopa od te pogodbe.

Kupec lahko za to uporabi priložen vzorčni obrazec za odstop, vendar pa tak način odstopa od pogodbe ni edini možen. Za upoštevanje roka za odstop, zadostuje, da kupec pošlje sporočilo o uveljavljanju pravice do odstopa pred pretekom roka za odstop.

6.2. Posledice odstopa od pogodbe

Če kupec odstopi od pogodbe, mora myWorld Solutions kupcu vrniti vsa plačila, ki jih je myWorld Solutions prejel od kupca, vključno s stroški dostave (z izjemno dodatnih stroškov, ki izhajajo iz tega, da je kupec izbral drugi način dostave kot je tista, ki jo ponuja myWorld Solutions, najcenejšo standardno dostavo), nemudoma ali najpozneje v roku štirinajst dni od dneva, ko je podjetje myWorld Solutions prejelo sporočilo o odstopu od te pogodbe. Za vračilo uporablja myWorld Solutions enako plačilno sredstvo kot ga je kupec uporabil pri prvotnem nakazilu, razen če je bilo s kupcem izrecno dogovorjeno drugače; v nobenem primeru pa se kupcu ne zaračunajo stroški vračila plačila. myWorld Solutions lahko vračilo zavrne, dokler ne prejme nazaj blaga ali dokler kupec ne dokaže, da je blago poslal nazaj, odvisno od tega kaj se zgodi prej.

Kupec mora blago poslati nazaj ali predati nemudoma in v vsakem primeru najpozneje v roku štirinajst dni od dneva, ko je kupec myWorld Solutions obvestil o preklicu te pogodbe, na

mWS myWorld Solutions AG
c/o Schenker & Co AG
Am Terminal 10/Tor 58
8142 Wundschuh
Avstrija.


Rok za odstop od pogodbe je pravočasen, če kupec blago odpošlje pred pretekom štirinajstdnevnega roka.

Kupec krije neposredne stroške vračila blaga.

Kupec mora plačati morebitno izgubo vrednosti blaga samo, če je to izgubo vrednosti moč pripisati nepotrebnemu ravnanju z blagom za preverjanje njegove kakovosti, lastnosti in načina delovanja.

Konec pravnega pouka o preklicu

Vzorčni obrazec za odstop od pogodbe
(če želite od pogodbe odstopiti, izpolnite ta obrazec in ga pošljite nazaj po pošti ali kot elektronsko pošto)

Za
mWS myWorld Solutions AG

Grazbachgasse 87-93
8010 Graz
Avstrija

ALI

e-pošta: service@organic.plus

S tem odstopam(o) (*) od pogodbe, ki sem/smo (*) jo sklenili, o nakupu naslednjega blaga (*)

Naročeno dne (*)/prejeto dne (*)

Kupčevo ime

Kupčev naslov

Kupčev podpis (samo pri obvestilu na papirju)

Datum


Kupec nima pravice do odstopa od pogodbe za blago, ki je dobavljeno zapečateno in iz razloga varovanja zdravja ali iz higienskih razlogov ni primerno za vračilo, v kolikor je bil pečat po dostavi odstranjen.

7. Reklamacije

7.1. Poškodbe med transportom

Očitne poškodbe blaga, nastale med transportom, je potrebno nemudoma reklamirati dostavljavcu. Zraven tega mora kupec očitne poškodbe, nastale med transportom, nemudoma sporočiti tudi myWorld Solutions. Zakonsko določene pravice glede garancije kupca (glejte točko 5.) ostanejo nespremenjeno v veljavi. Obvestilo je treba poslati na:

mWS myWorld Solutions AG
Grazbachgasse 87-93
8010 Graz
Avstrija
Tel.: +43 (0) 316 7077 0
e-pošta: service@organic.plus

7.2. Napačna dobava

V primeru, da kupec po pomoti ne bi prejel naročenega blaga (torej je prišlo do napačne dobave), je mogoče napačno dobavo reklamirati v roku 14 dni od prejema. Kupec se obvezuje, da bo blago, ki ga je prejel zaradi napačne dobave, vrnil v roku 14 dni od prejema v takšnem (neuporabljenem) stanju, kot je blago prejel. Zakonsko določene pravice glede garancije kupca (glejte točko 5.) ostanejo nespremenjeno v veljavi. Reklamacijo je potrebno poslati na:

mWS myWorldSolutions AG
Grazbachgasse 87-93
8010 Graz
Avstrija
Tel.: +43 (0) 316 7077 0
e-pošta: service@organic.plus

Vračila je potrebno poslati na:

mWS myWorld Solutions AG
c/o Schenker & Co AG
Am Terminal 10/Tor 58
8142 Wundschuh
Avstrija

8. Odgovornost

8.1. myWorld Solutions neomejeno odgovarja za škodo, nastalo zaradi smrti, telesne poškodbe ali okvare zdravja, ki temelji na naklepni ali malomarni kršitvi dolžnosti podjetja myWorld Solutions.

8.2. myWorld Solutions odgovarja neomejeno tudi za vso drugo škodo, ki temelji na namerni kršitvi dolžnosti podjetja myWorld Solutions.

8.3. Za preostalo škodo, ki nastane kot posledica hude malomarnosti pri kršitvi dolžnosti podjetja myWorld Solutions, nosi myWorld Solutions samo omejeno odgovornost za tipično in predvidljivo škodo.

8.4. Za škodo, ki je posledica (navadne) malomarnosti, zaradi tega pa so bile neizpolnjene obveznosti, ki so bistvenega pomena za pravilno izpolnitev obveznosti ter obveznosti za katere je kupec utemeljeno pričakoval, da bodo izpolnjene (bistvene sestavine), odgovarja myWorld Solutions le za tisto škodo, ki bi jo glede na znane okoliščine bilo mogoče pričakovati in predvideti – t.i. tipično in predvidljivo škodo.

8.5. Če je odgovornost podjetja myWorld Solutions omejena ali izključena, veljajo omejitve ali izključitve tudi za osebno odgovornost zaposlenih, zakonitih zastopnikov in izpolnitvenih pomočnikov podjetja myWorld Solutions.

8.6. Jamstvo za škodo ali poškodbe, ki nastanejo zaradi neupoštevanja opozoril skladno s točko 1.4., je izključeno.

8.7. Drugi odškodninski zahtevki, razen s pridržkom točke 8.8., so izključeni. To velja zlasti za od krivde neodvisno odgovornost za začetne napake.

8.8. Omejitve in izključitve odgovornosti skladno s točkami 8.1. do 8.7. ne zadevajo odgovornosti podjetja myWorld Solution, določene s pravno veljavnimi obligatornimi predpisi, ki urejajo odgovornost za proizvode zaradi naklepnega zamolčanja pomanjkljivosti ter prevzema garancije za kakovost predmeta.

9. Privolitev za obdelavo osebnih podatkov

9.1. mWS myWorld Solutions AG s sedežem na Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Avstrija, zaradi obravnavanja naročil pobira, shranjuje in obdeluje, oddanih v Organic+ Shop, naslednje podatke: ime, priimek, telefonsko številko, naslov elektronske pošte, kodo države, naslov za dostavo, naslov za izdajo računa.

9.2. Kupec z možnostjo, da privolitev kadarkoli prekliče, izrecno soglaša, da mWS myWorld Solutions AG s sedežem na Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Avstrija, njegove osebne podatke: ime, priimek, telefonsko številko, naslov elektronske pošte, kodo države, naslov za dostavo in naslov za izdajo računa, v primeru fakturiranja in izvajanja izterjatve posreduje storitvenemu podjetju (glejte Dodatek k pogodbi 1), ki ima svoj sedež v tisti državi, v kateri se nahaja stalno prebivališče kupca.

9.3. Privolitev skladno s točko 9.2. lahko kupec kadarkoli brezplačno prekliče pisno s pismom (mWS myWorld Solutions AG, Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Avstrija) ali e-pošto (service@organic.plus).

Z varstvom osebnih podatkov povezane pravice do obveščanja, spreminjanja in brisanja se lahko prav tako uveljavljajo preko teh kontaktnih podatkov.

9.4. Podatkov o kreditnih karticah podjetje mWS myWorld Solutions AG ne shranjuje ali obdeluje. mWS myWorld Solutions AG plačila s kreditno kartico izvaja preko Global Collect Services B.V., Planetenweg 43-59, 2132 HM Hoofddorp, Nizozemska (Ingenico ePayments). Vprašanja v povezavi s tem posredujte na service@organic.plus.

10. Uporaba prava, sodna pristojnost, salvatorična klavzula

10.1. Uporaba pravo

Za pogodbo velja avstrijsko pravo (ob izključitvi Dunajske konvencije ZN o mednarodni prodaji blaga in referenčnih norm mednarodnega zasebnega prava). NE GLEDE NA TO SO V RABI ZA KUPCA UGODNEJŠE DOLOČBE PRAVA, VELJAVNEGA V DRŽAVI, V KATERI IMA KUPEC STALNO PREBIVALIŠČE.

10.2. Sodna pristojnost

Tožba proti kupcu se lahko vloži samo na sodišču, ki sodi v krajno pristojnost stalnega prebivališča, običajnega bivanja ali kraja zaposlitve kupca.

10.3. Salvatorična klavzula

V primeru, da so ali bodo posamezna določila te pogodbe v celoti ali delno neveljavna, ostane preostanek pogodbe nespremenjeno v veljavi. Namesto tega določila veljajo posamezni zakonski predpisi.

Dodatek k pogodbi 1 – Seznam storitvenih podjetij
Dodatek k pogodbi 2 – Seznam nacionalnih valut

dodatek/1

Ime

Naslov

Poštna št.

Mesto

e-pošta

mWA myWorld Austria GmbH

Grazbachgasse 87-93

 

8010

Graz, Austria

service.at@organic.plus

Lyoness Belgium bvba

Belgicastraat 7

Fountain Plaza

1930

Zaventem, Belgium

service.be@organic.plus

myWorld, s.r.o.

Evropská 2591/33e

 

16000

Praha 6, Czech Republic

service.cz@organic.plus

mWG myWorld Germany GmbH

Gereonstraße 1 - 3

 

50670

Köln, Germany

service.de@organic.plus

myWorld Danmark ApS

Bomhusvej 13, st. th.

 

2100

København Ø, Denmark

service.dk@organic.plus

myWorld Estonia OÜ

Laeva 2

 

10111

Tallinn, Estonia

service.ee@organic.plus

mWS myWorld Customer & Retail
Services Spain, S.L.U.

Plaza Manuel
Gómez Moreno, 2

Edificio Torre Mahou,
Planta 11

28020

Madrid, Spain

service.es@organic.plus

myWorld Finland Oy

Plaza Business Park

Ayritie 16

01510

Vantaa, Finland

service.fi@organic.plus

myWorld Retail Services UK

40 Bank Street

 

E14 5NR

London, UK

service.uk@organic.plus

myWorld Greece M.E.P.E.

Leoforos Thessaloniki 52

Diethis Koinotita
Agoron

57019

Peraia, Greece

service.gr@organic.plus

myWorld d.o.o.

Josipa Marohnića 1

 

10000

Zagreb, Croatia

service.hr@organic.plus

myWorld Hungary Kft.

Stefánia út 101-103.

 

1143

Budapest, Hungary

service.hu@organic.plus

Lyoness Italia S.R.L

Via Belvedere 15

 

37066

Caselle di Sommacampagna
VR, Italy

service.it@organic.plus

UAB myWorld Lithuania

Olimpiečių 1

 

09235

Vilnius, Lithuania

service.lt@organic.plus

myWorld Latvija SIA

Cēsu street 31/2

 

1012

Riga, Latvia

service.lv@organic.plus

myWorld Nederland BV

Hoofdweg 258

 

3067

GJ Rotterdam, Nederland

service.nl@organic.plus

myWorld Norway AS

Lysaker Torg 15

 

1366

Lysaker, Norway

service.no@organic.plus

myWorld Poland sp. z.o.o.

Ul. Kościuszki 169

 

40-524

Katowice, Poland

service.pl@organic.plus

myWorld Retail Services SRL

Cal. Floreasca 169B

Clädirea B, parter

014459

Bucuresti, Romania

service.ro@organic.plus

myWorld Sweden AB

Wenner-Gren Center,
vån 5

Sveavägen 166

113 46

Stockholm, Sweden

service.se@organic.plus

myWorld d.o.o.

Ulica Vita Kraigherja 3

 

2000

Maribor, Slovenia

service.si@organic.plus

myWorld Slovakia, s.r.o.

Einsteinova 25

 

85101

Bratislava, Slovakia

service.sk@organic.plusDodatek/2

country

currency

Avstrija

EUR

Belgija

EUR

Češka

CZK

Nemčija

EUR

Danska

DKK

Estonija

EUR

Španija

EUR

Finska

EUR

Velika Britania

GBP

Grčija

EUR

Hrvaška

HRK

Madžarska

HUF

Italija

EUR

Litva

EUR

Latvija

EUR

Nizozemska

EUR

Norveška

NOK

Poljska

PLN

Romunija

ROL

Švedska

SEK

Slovenija

EUR

Slovaška

EUR