Prawo odstąpienia od umowy

Kupujący ma prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyn.

Termin na odstąpienie od umowy wynosi 14 dni od dnia, w którym Kupujący lub wyznaczona przez niego osoba trzecia (nie będąca przewoźnikiem) weszła w posiadanie towarów.

Wykonanie prawa odstąpienia następuje poprzez jednoznaczne oświadczenie (np. poprzez wysłany pocztą list lub e-mail) skierowane do mWS myWorld Solutions AG (Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Austria, tel.: +43 (0) 316 7077 0, e-mail: service@organic.plus), w którym Kupujący poinformuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.

Kupujący może skorzystać z dołączonego wzoru odstąpienia od umowy, który jednakże nie jest obowiązkowy. Termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy uważa się za dochowany, jeśli Kupujący wyśle informację o skorzystaniu z prawa odstąpienia przed upływem tego terminu.

Skutki odstąpienia

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Kupującego, myWorld Solutions zwróci Kupującemu wszelkie płatności, które myWorld Solutions otrzymał od Kupującego, w tym z tytułu kosztów dostawy (z wyłączeniem dodatkowych kosztów, które powstały na skutek wybrania przez Kupującego innej formy dostawy niż oferowana przez myWorld Solutions standardowa, najtańsza dostawa), niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez myWorld Solutions informacji o odstąpieniu od umowy. Zwrot ten następuje za pomocą tego samego środka płatniczego, którego Kupujący użył przy pierwotnej transakcji, chyba że z Kupującym wyraźnie ustalono inaczej; ze zwrotem środków w żadnym wypadku nie wiążą się opłaty po stronie Kupującego. myWorld Solutions może wstrzymać się ze zwrotem środków do chwili otrzymania towaru z powrotem lub do chwili przedstawienia przez Kupującego potwierdzenia wysłania zwracanego towaru, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Kupujący odeśle lub osobiście zwróci towar niezwłocznie i w każdym razie najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia poinformowania myWorld Solutions o odstąpieniu od umowy na poniższy adres:

mWs myWorld Solutions AG
c/o Schenker & Co AG
Am Terminal 10/Tor 58
8142 Wundschuh
Austria


Powyższy termin uważa się za dochowany, jeśli Kupujący wyśle towar przed upływem terminu 14-dniowego.

Kupujący ponosi bezpośrednie koszty odesłania towaru.

Kupujący odpowiada za szkodę wynikającą z obniżenia wartości towaru jedynie w przypadku, gdy przyczyną obniżenia wartości było takie obchodzenie się z towarem, które wykraczało poza sprawdzenie jego stanu, właściwości i sposobu działania w niezbędnym zakresie.

Koniec pouczenia o prawie odstąpienia od umowyWzór odstąpienia od umowy
(Jeśli chcą Państwo odstąpić od umowy, prosimy o wypełnienie niniejszego formularza i przesłanie go listownie lub mailowo)

na adres:
mWS myWorld Solutions AG

Grazbachgasse 87-93
8010 Graz
Austria


LUB

e-mail: service@organic.plus

Niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od zawartej przeze mnie/przez nas (*) umowy dotyczącej kupna poniższych towarów (*)

Zamówionych dnia (*)/otrzymanych dnia (*)

Imię i nazwisko Kupującego

Adres Kupującego

Podpis Kupującego (jedynie w przypadku oświadczenia w formie papierowej)

DataPrawo odstąpienia od umowy nie przysługuje kupującemu w odniesieniu do towarów dostarczanych w opakowaniach fabrycznych i które nie mogą zostać zwrócone z uwagi na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, o ile opakowanie fabryczne zostało usunięte po otrzymaniu przesyłki.