Ogólne Warunki Handlowe

Ogólne Warunki Handlowe – Organic+ Store

Wersja: wrzesień 2018

Preambuła

a. mWS myWorld Solutions AG, z siedzibą przy Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Austria, prowadzi sklep internetowy pod adresem www.organic.plus.

b. Pojawiające się w treści umowy określenia charakterystyczne dla jednej z płci odnoszą się zarówno do osób płci żeńskiej, jak i męskiej, oraz do osób prawnych.

1. Strony i przedmiot umowy

1.1. Prowadzącym sklep Organic+ Store jest mWS myWorld Solutions AG (Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Austria, tel.: +43 (0)316 7077 0, e-mail: service@organic.plus, numer rejestru handlowego: FN 389134g), dalej zwany „myWorld Solutions”.

1.2. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (OWH) mają zastosowanie do wszystkich umów zawartych między myWorld Solutions a Kupującym za pośrednictwem sklepu Organic+ Store.

1.3. Za pośrednictwem Organic+ Store sprzedawane są produkty przeznaczone na własny użytek Kupującego. Oferowane produkty nie są produktami leczniczymi. Produkty te nie są zatem przeznaczone do zapobiegania chorobom czy leczenia chorób.

1.4. Oferowane produkty nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety.

2. Zamówienie, oferta, przyjęcie oferty, zawarcie umowy

2.1. Złożenie przez Kupującego zamówienia za pośrednictwem Organic+ Store (złożenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie ikony „ZAMÓW Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”) stanowi wiążącą ofertę kupna zamówionych produktów od myWorld Solutions.

2.2. Potwierdzenie zamówienia wysyłane automatycznie po zakończeniu procesu zamówienia nie stanowi przyjęcia oferty. Umowa pomiędzy Kupującym a myWorld Solutions zostaje zawarta w chwili wysłania zamówionych produktów Kupującemu. myWorld Solutions poinformuje Kupującego w następnym dniu roboczym o wysłaniu produktów i zawarciu umowy albo o niewysłaniu produktów; w drugim przypadku myWorld Solutions w ciągu 3 dni zwolni środki zablokowane na karcie Kupującego zgodnie z punktem 4.3.

3. Zastrzeżenie własności

Dostarczone produkty pozostają własnością myWorld Solutions do chwili całkowitej zapłaty ceny.

4. Cena, sposób płatności, koszty wysyłki i dostawa

4.1. Ceny produktów podane w Organic+ Store wyrażone są w odpowiedniej walucie krajowej (PLN) i obejmują ustawowy podatek VAT; podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki (patrz pkt 4.2).

4.2. Do podanych cen produktów doliczone mogą zostać koszty wysyłki. Wysokość kosztów wysyłki zależy od wielkości i wagi zamówionych produktów. Wysokość kosztów wysyłki jest obliczana w trakcie procesu zamawiania i zostaje podana Kupującemu przed złożeniem zamówienia.

4.3. Płatność za zamówienie może być dokonana za pomocą karty kredytowej. Obciążenie karty następuje w chwili złożenia zamówienia. Inne sposoby płatności nie są możliwe.

4.4. myWorld Solutions wysyła zamówienia za pośrednictwem firm logistycznych (np. UPS, GLS, Fedex, Post itd.).

4.5. Czas dostawy produktów znajdujących się w magazynie wynosi 3 do 5 dni roboczych od dokonania zamówienia. W przypadku produktów niedostępnych w magazynie czas dostawy może być inny, o czym Kupujący zostanie poinformowany przed zakończeniem procesu zamawiania.

4.6. Dostawa realizowana jest w drodze wysyłkowej. Wyłączony jest odbiór osobisty, jak również dostarczenie produktów do skrytki pocztowej.

5. Rękojmia

myWorld Solutions jest zobowiązana dostarczyć Kupującemu produkty wolne od wad. Zastosowanie w tym zakresie znajdują przepisy ustawowe o rękojmi. Uprawnienia wynikające z rękojmi przysługują Kupującemu przeciwko Sprzedawcy, czyli przeciwko myWorld Solutions.

6. Ustawowe prawo odstąpienia od umowy

6.1. Prawo odstąpienia od umowy

Kupujący ma prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyn.

Termin na odstąpienie od umowy wynosi 14 dni od dnia, w którym Kupujący lub wyznaczona przez niego osoba trzecia (nie będąca przewoźnikiem) weszła w posiadanie towarów.

Wykonanie prawa odstąpienia następuje poprzez jednoznaczne oświadczenie (np. poprzez wysłany pocztą list lub e-mail) skierowane do mWS myWorld Solutions AG (Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Austria, tel.: +43 (0) 316 7077 0, e-mail: service@organic.plus), w którym Kupujący poinformuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.

Kupujący może skorzystać z dołączonego wzoru odstąpienia od umowy, który jednakże nie jest obowiązkowy. Termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy uważa się za dochowany, jeśli Kupujący wyśle informację o skorzystaniu z prawa odstąpienia przed upływem tego terminu.

6.2. Skutki odstąpienia

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Kupującego, myWorld Solutions zwróci Kupującemu wszelkie płatności, które myWorld Solutions otrzymał od Kupującego, w tym z tytułu kosztów dostawy (z wyłączeniem dodatkowych kosztów, które powstały na skutek wybrania przez Kupującego innej formy dostawy niż oferowana przez myWorld Solutions standardowa, najtańsza dostawa), niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez myWorld Solutions informacji o odstąpieniu od umowy. Zwrot ten następuje za pomocą tego samego środka płatniczego, którego Kupujący użył przy pierwotnej transakcji, chyba że z Kupującym wyraźnie ustalono inaczej; ze zwrotem środków w żadnym wypadku nie wiążą się opłaty po stronie Kupującego. myWorld Solutions może wstrzymać się ze zwrotem środków do chwili otrzymania towaru z powrotem lub do chwili przedstawienia przez Kupującego potwierdzenia wysłania zwracanego towaru, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Kupujący odeśle lub osobiście zwróci towar niezwłocznie i w każdym razie najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia poinformowania myWorld Solutions o odstąpieniu od umowy na poniższy adres:

mWs myWorld Solutions AG
c/o Schenker & Co AG
Am Terminal 10/Tor 58
8142 Wundschuh
Austria

Powyższy termin uważa się za dochowany, jeśli Kupujący wyśle towar przed upływem terminu 14-dniowego.

Kupujący ponosi bezpośrednie koszty odesłania towaru.

Kupujący odpowiada za szkodę wynikającą z obniżenia wartości towaru jedynie w przypadku, gdy przyczyną obniżenia wartości było takie obchodzenie się z towarem, które wykraczało poza sprawdzenie jego stanu, właściwości i sposobu działania w niezbędnym zakresie.

Koniec pouczenia o prawie odstąpienia od umowy

Wzór odstąpienia od umowy
(Jeśli chcą Państwo odstąpić od umowy, prosimy o wypełnienie niniejszego formularza i przesłanie go listownie lub mailowo)

na adres:
mWS myWorld Solutions AG

Grazbachgasse 87-93
8010 Graz
Austria

LUB

e-mail: service@organic.plus

Niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od zawartej przeze mnie/przez nas (*) umowy dotyczącej kupna poniższych towarów (*)

Zamówionych dnia (*)/otrzymanych dnia (*)

Imię i nazwisko Kupującego

Adres Kupującego

Podpis Kupującego (jedynie w przypadku oświadczenia w formie papierowej)

Data


Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje kupującemu w odniesieniu do towarów dostarczanych w opakowaniach fabrycznych i które nie mogą zostać zwrócone z uwagi na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, o ile opakowanie fabryczne zostało usunięte po otrzymaniu przesyłki.

7. Reklamacje

7.1. Szkody transportowe

Reklamację dotyczącą widocznych szkód powstałych w transporcie należy w miarę możliwości natychmiast zgłosić dostawcy. Kupujący powinien ponadto niezwłocznie zgłosić widoczne szkody transportowe myWorld Solutions. Ustawowe uprawnienia Kupującego w ramach rękojmi (patrz punkt 5) pozostają nienaruszone. Zgłoszenie należy kierować na adres:

mWs myWorld Solutions AG
Grazbachgasse 87-93
8010 Graz
Austria
tel.: +43 (0) 316 7077 0
e-mail: service@organic.plus

7.2. Dostawa towaru innego niż zamówiony

W razie omyłkowego dostarczenia Kupującemu innego towaru niż zamówiony Kupujący może zareklamować taką dostawę w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki. Kupujący zobowiązuje się odesłać na koszt myWorld Solutions (na żądanie Kupującego za zapłatą odpowiedniej zaliczki) towary otrzymane na skutek takiej dostawy - w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki. Towary powinny zostać odesłane w takim stanie, w jakim znajdowały się w momencie otrzymania przesyłki (nieużywane). Ustawowe uprawnienia Kupującego w ramach rękojmi (patrz punkt 5) pozostają nienaruszone. Reklamacja powinna być skierowana na adres:

mWS myWorld Solutions AG
Grazbachgasse 87-93
8010 Graz
Austria
tel.: +43 (0) 316 7077 0
e-mail: service@organic.plus

Zwroty należy kierować na adres:

mWs myWorld Solutions AG
c/o Schenker & Co AG
Am Terminal 10/Tor 58
8142 Wundschuh
Austria

8. Wyłączenie odpowiedzialności

8.1. myWorld Solutions ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za szkody polegające na pozbawieniu życia, uszkodzeniu ciała lub wywołaniu rozstroju zdrowia wynikające z naruszenia przez myWorld Solutions obowiązków z winy umyślnej lub na skutek niedbalstwa.

8.2. myWorld Solutions ponosi również nieograniczoną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z umyślnego naruszenia obowiązków przez myWorld Solutions.

8.3. Za wszelkie szkody wynikające z rażąco niedbałego naruszenia obowiązków myWorld Solutions ponosi odpowiedzialność tylko w zakresie typowych i przewidywalnych szkód.

8.4. Za szkody wynikające z naruszenia na skutek zwykłego niedbalstwa takich obowiązków, które są podstawowe dla właściwego i nienagannego wykonania umowy i w odniesieniu do których Kupujący w uzasadniony sposób polega na tym, że zostaną one spełnione (obowiązki zasadnicze), myWorld Solutions odpowiada tylko w zakresie typowych i przewidywalnych szkód.

8.5. Ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności w stosunku do myWorld Solutions mają zastosowanie również w odniesieniu do osobistej odpowiedzialności pracowników, przedstawicieli ustawowych i innych osób działających w imieniu myWorld Solutions.

8.6. Odpowiedzialność za uszczerbki lub szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania ostrzeżenia zawartego w punkcie 1.4 jest wyłączona.

8.7. Dalsze roszczenia odszkodowawcze, z zastrzeżeniem punktu 8.8 poniżej, są wyłączone. Dotyczy to w szczególności niezależnej od winy odpowiedzialności za wady tkwiące w rzeczy sprzedanej.

8.8. Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności na podstawie punktów 8.1 – 8.7 nie ograniczają odpowiedzialności myWorld Solutions na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawowych, w szczególności ustawy o odpowiedzialności za produkt, cywilnoprawnych przepisów o rękojmi oraz przepisów w zakresie ochrony konsumentów – jeśli i o ile wyłączenie lub ograniczenie takiej odpowiedzialności jest niedopuszczalne.

9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

9.1. mWs myWorld Solutions AG z siedzibą przy Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Austria, dla celów realizacji dokonanych za pośrednictwem Organic+ Store zamówień gromadzi, przechowuje i przetwarza następujące dane: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, kod państwa, adres dostawy i adres odbiorcy rachunku.

9.2. Określone w przepisach o ochronie danych osobowych oświadczenia dotyczące uzyskiwania informacji o treści przetwarzanych danych, ich zmiany i usunięcia mogą być również kierowane na powyższy adres.

9.3. Dane dotyczące kart kredytowych nie są gromadzone ani przetwarzane przez mWs myWorld Solutions AG. mWS myWorld Solutions AG przy realizacji płatności korzysta z serwisu Global Collect Services B.V., Planetenweg 43-59, 2132 HM Hoofddorp, Holandia (Ingenico ePayments). Zapytania w tym zakresie należy kierować pod adres: service@organic.plus.

10. Prawo właściwe, jurysdykcja, klauzula salwatoryjna

10.1. Prawo właściwe

Niniejsza umowa podlega prawu austriackiemu (z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów oraz przepisów odsyłających prawa prywatnego międzynarodowego). NIEZALEŻNIE OD TEGO W ODNIESIENIU DO KUPUJĄCEGO ZASTOSOWANIE ZNAJDUJĄ KORZYSTNIEJSZE PRZEPISY PRAWA PAŃSTWA, W KTÓRYM ZNAJDUJE SIĘ MIEJSCE JEGO ZAMIESZKANIA.

10.2. Jurysdykcja

Powództwo przeciwko Kupującemu może zostać wytoczone wyłącznie przed sądem miejscowo właściwym według miejsca zamieszkania, miejsca zwykłego pobytu lub miejsca zatrudnienia Kupującego.

10.3. Klauzula salwatoryjna

Jeśli jakiekolwiek postanowienia umowy okażą się całkowicie lub częściowo nieskuteczne, nie uchybia to ważności reszty umowy. W miejsce takich postanowień wchodzą odpowiednie postanowienia ustawowe.