Herroepingsrecht

De koper heeft het recht om binnen veertien dagen zonder opgave van reden deze overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop de koper of een door hem aangestelde derde, die niet de transporteur is, de producten in eigendom heeft genomen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet de Koper mWS myWorld Solutions AG (Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Oostenrijk, tel.: +43 (0) 316 7077 0, e-mail: service@organic.plus) informeren met een eenduidige verklaring (bijv. een per post verstuurde brief, een fax of e-mail) over zijn besluit om deze overeenkomst te herroepen.

De Koper kan daarvoor het bijgevoegde sjabloonformulier voor herroeping gebruiken, maar is hiertoe niet verplicht. Voor de inachtneming van de herroepingstermijn volstaat het dat de koper de mededeling over de uitoefening van het herroepingsrecht voor afloop van de herroepingstermijn verzendt.

Gevolgen van de herroeping

Wanneer de koper deze overeenkomst herroept, dient myWorld Solutions aan de koper alle betalingen die myWorld Solutions van de klant heeft ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van bijkomende kosten die ontstaan doordat de Koper een ander soort levering dan de aangeboden, gunstigste standaardlevering van myWorld Solutions heeft gekozen), onverwijld en ten laatste binnen veertien dagen terug te betalen, te rekenen vanaf de dag waarop de mededeling van herroeping van deze overeenkomst werd ontvangen door myWorld Solutions. Voor deze terugbetaling gebruikt myWorld Solutions hetzelfde betalingsmiddel dat de Koper bij de oorspronkelijke transactie gebruikte, tenzij met de Koper uitdrukkelijk iets anders werd overeengekomen; in geen geval zal voor de Koper wegens deze terugbetaling een vergoeding worden gerekend. myWorld Solutions kan de terugbetaling weigeren totdat zij de goederen terug ontvangen heeft of totdat de Koper bewijst dat de goederen zijn teruggestuurd, afhankelijk van wat eerst komt.

De Koper moet de goederen onverwijld en in ieder geval ten laatste binnen veertien dagen na de dag waarop de Koper MyWorld Solutions van de herroeping op de hoogte heeft gebracht, naar of aan

mWS myWorld Solutions AG
c/o Schenker & Co AG
Am Terminal 10/Tor 58
8142 Wundschuh
Oostenrijk


terugsturen of bezorgen. De termijn wordt verleend wanneer de Koper de goederen voor afloop van de termijn van veertien dagen verstuurd.

De Koper draagt de onmiddellijke kosten voor het terugsturen van de goederen.

De Koper dient enkel in te staan voor enig waardeverlies van de goederen ten gevolge van de behandeling door de Koper, een en ander met uitzondering van de situatie dat het waardeverlies een gevolg is van noodzakelijke controle van de aard, eigenschappen en het functioneren van de goederen.

Einde van de informatie over herroeping

Sjabloonformulier voor herroeping
(wanneer u de overeenkomst wilt herroepen, kunt u dit formulier invullen en per post of e-mail terugsturen)

Aan
mWS myWorld Solutions AG

Grazbachgasse 87-93
8010 Graz
Oostenrijk

OF

E-mail: service@organic.plus


Hiermee herroep(en) ik / wij (*) de door mij / ons (*) afgesloten overeenkomst over de aankoop van de volgende goederen (*)

Besteld op (*) / ontvangen op (*)

Naam van de Koper

Adres van de Koper

Handtekening van de Koper (enkel bij mededeling op papier)

Datum


De Koper heeft geen recht op terugtreding over goederen die verzegeld werden geleverd en omwille van de gezondheidsbescherming of hygi├źnische redenen niet geschikt zijn voor teruggave, voor zover hun verzegeling na levering werd verwijderd.