GEBRUIKSVOORWAARDEN

Op het gebruik van deze website van mWS myWorld Solutions AG (“myWorld Solutions”) zijn de onderhavige gebruiksvoorwaarden van toepassing. Gebruikers van deze website gaan akkoord met deze gebruiksvoorwaarden, en stemmen ermee in dat myWorld Solutions in geen geval aansprakelijk kan worden gesteld voor het gebruik van deze website. myWorld Solutions kan deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd door middel van actualisering wijzigen en aanvullen.

myWorld Solutions zal zich naar haar beste vermogen inspannen om op deze website correcte en actuele informatie te presenteren. De gegevens en informatie op deze website gelden echter onder voorbehoud. Gebruikers van deze website gaan ermee akkoord dat de toegang tot en het totale gebruik van deze website en de content plaatsvinden voor eigen risico. myWorld Solutions is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door de toegang tot en het gebruik c.q. de onmogelijkheid van gebruik van deze website of eventuele fouten en leemten daarin.

Alle beeld-, tekst- en geluidsbestanden, animaties en video's etc., alsmede alle andere bestanddelen van deze website worden beschermd door het auteursrecht en mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van myWorld Solutions noch geheel, noch gedeeltelijk worden verhandeld, gedownload, gewijzigd, hergebruikt, omgeleid of anderszins worden gebruikt.

myWorld Solutions behoudt zich het recht voor personen eventueel uit te sluiten van de service en/of toezending, indien hiervoor gegronde redenen aanwezig zijn.

Voor eventuele illegale activiteiten of informatie die wordt bereikt door elektronische verwijzing vanaf deze pagina naar andere websites op het internet, alsmede content die door personen in het kader van contactuitwisseling op onze forums wordt geplaatst, is myWorld Solutions alleen aansprakelijk in geval van daadwerkelijke kennis daarvan, en voor zover myWorld Solutions niet onmiddellijk actie onderneemt om de desbetreffende informatie te verwijderen of de toegang daartoe te blokkeren. Discriminerende, aanstootgevende, moreel verwerpelijke of illegale content kan te allen tijde door myWorld Solutions worden verwijderd.

Vragen met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden kunt u richten aan:

mWS myWorld Solutions AG
Grazbachgasse 87-93
8010 Graz
Oostenrijk
Telefoon: 0043 (0)316 70 777 00
E-mail: service@organic.plus

Besloten vennootschap
Geregistreerd onder FN389134g van de Staatsrechtbank voor ZRS Graz
Btw-nummer: ATU67661657

UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID1. mWS myWorld Solutions AG (myWorld Solutions) is niet aansprakelijk voor de actualiteit, juistheid, volledigheid, rechtmatigheid en/of kwaliteit van de beschikbaar gestelde informatie. Dit geldt tevens voor alle op deze website aangeboden producten en diensten, inclusief productbeschrijvingen, prijzen en informatie over myWorld Solutions. Technische storingen en/of onderhoudswerkzaamheden alsmede andere redenen (bijv. relaunching van de website) kunnen gedurende korte of langere tijd uitval van de toegang tot gevolg hebben. myWorld Solutions is niet aansprakelijk voor de bruikbaarheid en toegankelijkheid van de website. Aansprakelijkheidsclaims jegens myWorld Solutions die betrekking hebben op materiële of immateriële schade (zoals gederfde winst, gemaakte onkosten, schade vanwege het feit dat data verloren zijn gegaan, vermogensvermeerderingsclaims, advocaatkosten of kosten in verband met het laten opstellen van een overeenkomst) die is veroorzaakt door het gebruik van de vastgelegde informatie c.q. door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie zijn in principe uitgesloten, tenzij aan de zijde van myWorld Solutions aantoonbaar sprake is van opzet of grove schuld. Het totale aanbod is vrijblijvend en niet bindend. myWorld Solutions behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor onderdelen van de website of het gehele aanbod zonder enige aankondiging te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, of de publicatie daarvan tijdelijk of definitief te staken.

2. Verder is myWorld Solutions niet verantwoordelijk voor hyperlinks en hun content. myWorld Solutions is niet aansprakelijk voor de actualiteit, juistheid, volledigheid, rechtmatigheid of kwaliteit van hyperlinks. Iedere aansprakelijkheid hiervoor wordt gedragen door de aanbieder van de website waarnaar wordt doorgelinkt. Op de actuele en toekomstige vormgeving, de content en het auteurschap van de hyperlinks heeft myWorld Solutions geen invloed. Om deze reden distantieert myWorld Solutions zich hierbij uitdrukkelijk van de content van alle hyperlinks die na het plaatsen van de desbetreffende link is gewijzigd alsmede externe bijdragen in gastenboeken, op discussieforums en in mailinglijsten die door myWorld Solutions zijn ingericht. Een permanente inhoudelijke controle van de via hyperlinks bereikbare websites kan zonder concrete aanknopingspunten dat rechten worden geschonden niet van myWorld Solutions worden gevergd. Indien bekend wordt dat rechten zijn geschonden, zullen de desbetreffende hyperlinks echter onmiddellijk worden verwijderd.

3. Deze website mag uitsluitend worden gebruikt voor informatiedoeleinden, aankopen in de online shop alsmede particuliere en zakelijke doeleinden. Op de totale content van deze website rust het auteursrecht van myWorld Solutions. Dit geldt onafhankelijk van het feit of de content kosteloos of tegen betaling beschikbaar wordt gesteld. Vermenigvuldiging, gebruik, verhuur, distributie, publicatie of een andere vorm van gebruik is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van myWorld Solutions verboden. Schending van dit verbod kan juridische consequenties hebben, met name op basis van gegevens-, auteurs- en concurrentierechtelijke voorschriften. myWorld Solutions behoudt zich uitdrukkelijk alle auteurs-, merken- en gebruiksrechten (recht op gebruik van een werk en toestemming voor gebruik van een werk) met betrekking tot deze website voor.

4. myWorld Solutions hecht veel waarde aan een zorgvuldige en vertrouwelijke omgang met persoonlijke gegevens. Voor zover in het internetaanbod de mogelijkheid bestaat om persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) in te voeren, vindt de bekendmaking van deze gegevens door de gebruikers uitdrukkelijk plaats op vrijwillige basis.

5. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt als bestanddeel van het internetaanbod. Voor zover gedeelten of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig in overeenstemming zijn met het geldende recht, blijven de overige gedeelten van dit document wat betreft hun inhoud en geldigheid onverminderd van kracht.

6. Verder is myWorld Solutions niet aansprakelijk voor door gebruikers gegenereerde content die op haar website wordt verspreid. myWorld Solutions is evenmin aansprakelijk voor schade die vanwege deze content wordt veroorzaakt. Eenieder die commentaar of beoordelingen van welke aard dan ook op de website plaatst, is als auteur zelf verantwoordelijk voor zijn/haar bijdrage. In geval van schending van rechten door derden dient de veroorzaker myWorld Solutions volledig schadeloos te stellen en te vrijwaren van aanspraken van derden. myWorld Solutions behoudt zich het recht voor om, indien myWorld Solutions kennisneemt van illegale content of content die in strijd is met de goede zeden of het aanzien van myWorld Solutions anderszins schaadt, deze content te verwijderen; in dit geval kunnen geen claims worden ingediend tegen myWorld Solutions.