Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden – Organic+ Store

Versie: september 2018

Voorwoord

a. mWS myWorld Solutions AG, Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Oostenrijk, baat onder www.organic.plus een onlineshop uit.

b. Voor zover er in de inhoud van de overeenkomst geslachtsspecifieke aanduidingen worden gebruikt, worden daarmee zowel vrouwelijke als mannelijke rechtspersonen bedoeld.

1. Contractpartner en inhoud van de overeenkomst

1.1. Uitbater van de Organic+ Store is mWS myWorld Solutions AG (Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Oostenrijk, tel.: +43 (0)316 7077 0, e-mail: service@organic.plus, handelsregisternummer: 389134g) hierna "myWorld Solutions" genoemd.

1.2. Voor elke overeenkomst afgesloten tussen myWorld Solutions en de koper, die tot stand komt via de Organic+ Store, gelden de beschikbare algemene voorwaarden (AV).

1.3. Via de Organic+ Store worden producten voor eigen gebruik verhandeld. Het aangeboden productgamma omvat geen geneesmiddelen. De producten zijn bijgevolg niet bedoeld voor behandeling of genezing van aandoeningen in de zin van art. 1 Geneesmiddelenwet.

1.4. De aangeboden producten mogen niet als vervanging voor een gevarieerde voeding worden gebruikt.

2. Bestelproces, aanbod, aanvaarding, afsluiten van de overeenkomst, overdracht van de toewijzing van een claim tot betaling van de aankoopprijs

2.1. De bestelling in de Organic+ Store (het bestelproces wordt afgesloten met de knop "BESTELLING BEVESTIGEN") vormt een de Koper bindend koopaanbod voor het verwerven van de bestelde producten van myWorld Solutions.

2.2. De na het bevestigen van de bestelling automatisch verzonden bestelbevestiging is nog geen aanvaarding van het aanbod. De overeenkomst tussen myWorld Solutions en de Koper komt pas tot stand door de verzending van de bestelde producten.

2.3. De koopovereenkomst komt tot stand tussen myWorld Solutions en de Koper. De facturatie van de koopprijs en de inning van verschuldigde bedragen geschiedt evenwel door myWorld Solutions zelf, dan wel door een in Bijlage 1 vermelde derde/ dienstverlener gevestigd in het land waar de Koper zijn/haar woonplaats heeft, een en ander namens en in opdracht van myWorld Solutions.

3. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven tot volledige betaling eigendom van myWorld Solutions.

4. Prijzen, betalingswijze, verzendkosten en levering

4.1. De in de Organic+ Store aangegeven productprijzen zijn uitgedrukt in de munteenheid van het land (zie Bijlage 2) inclusief de wettelijke omzetbelasting, echter exclusief verzendkosten (zie punt 4.2).

4.2. Naast de aangegeven productprijzen kunnen verzendingskosten worden aangerekend. Het bedrag van de verzendingskosten varieert afhankelijk van de grootte en het gewicht van het bestelde product. Het bedrag van de verzendkosten wordt tijdens het bestelproces berekend en aan de koper meegedeeld voor dat het bestelproces wordt voltooid.

4.3. De bestelling wordt uitsluitend betaald met een creditcard. De creditcard wordt belast bij afsluiting van het bestelproces. Er worden geen andere betalingswijzen aangeboden.

4.4. myWorld Solutions verzendt bestellingen via koerierdiensten (zoals UPS, GLS, FedEx, Post enz.).

4.5. Voor producten in voorraad bedraagt de levertijd tussen drie en vijf werkdagen vanaf de besteldatum. Voor producten die niet in voorraad zijn zal aan de Koper voor het voltooien van het bestelproces de afwijkende levertijd worden meegedeeld.

4.6. De levering geschiedt per verzending aan de Koper. Het is niet mogelijk de producten zelf af te halen. Levering aan een afhaalpunt is niet mogelijk.

5. Garantie

De wettelijke garantiebepalingen zijn van toepassing. Aanspraken uit hoofde van garantieverlening komen de Koper –uitsluitend toe jegens myWorld Solutions.

6. Wettelijk herroepingsrecht

6.1. Herroepingsrecht

De koper heeft het recht om binnen veertien dagen zonder opgave van reden deze overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop de koper of een door hem aangestelde derde, die niet de transporteur is, de producten in eigendom heeft genomen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet de Koper mWS myWorld Solutions AG (Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Oostenrijk, tel.: +43 (0) 316 7077 0, e-mail: service@organic.plus) informeren met een eenduidige verklaring (bijv. een per post verstuurde brief, een fax of e-mail) over zijn besluit om deze overeenkomst te herroepen.

De Koper kan daarvoor het bijgevoegde sjabloonformulier voor herroeping gebruiken, maar is hiertoe niet verplicht. Voor de inachtneming van de herroepingstermijn volstaat het dat de koper de mededeling over de uitoefening van het herroepingsrecht voor afloop van de herroepingstermijn verzendt.

6.2. Gevolgen van de herroeping

Wanneer de koper deze overeenkomst herroept, dient myWorld Solutions aan de koper alle betalingen die myWorld Solutions van de klant heeft ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van bijkomende kosten die ontstaan doordat de Koper een ander soort levering dan de aangeboden, gunstigste standaardlevering van myWorld Solutions heeft gekozen), onverwijld en ten laatste binnen veertien dagen terug te betalen, te rekenen vanaf de dag waarop de mededeling van herroeping van deze overeenkomst werd ontvangen door myWorld Solutions. Voor deze terugbetaling gebruikt myWorld Solutions hetzelfde betalingsmiddel dat de Koper bij de oorspronkelijke transactie gebruikte, tenzij met de Koper uitdrukkelijk iets anders werd overeengekomen; in geen geval zal voor de Koper wegens deze terugbetaling een vergoeding worden gerekend. myWorld Solutions kan de terugbetaling weigeren totdat zij de goederen terug ontvangen heeft of totdat de Koper bewijst dat de goederen zijn teruggestuurd, afhankelijk van wat eerst komt.

De Koper moet de goederen onverwijld en in ieder geval ten laatste binnen veertien dagen na de dag waarop de Koper MyWorld Solutions van de herroeping op de hoogte heeft gebracht, naar of aan

mWS myWorld Solutions AG
c/o Schenker & Co AG
Am Terminal 10/Tor 58
8142 Wundschuh
Oostenrijk

terugsturen of bezorgen. De termijn wordt verleend wanneer de Koper de goederen voor afloop van de termijn van veertien dagen verstuurd.

De Koper draagt de onmiddellijke kosten voor het terugsturen van de goederen.

De Koper dient enkel in te staan voor enig waardeverlies van de goederen ten gevolge van de behandeling door de Koper, een en ander met uitzondering van de situatie dat het waardeverlies een gevolg is van noodzakelijke controle van de aard, eigenschappen en het functioneren van de goederen.

Einde van de informatie over herroeping

Sjabloonformulier voor herroeping
(wanneer u de overeenkomst wilt herroepen, kunt u dit formulier invullen en per post of e-mail terugsturen)

Aan
mWS myWorld Solutions AG

Grazbachgasse 87-93
8010 Graz
Oostenrijk

OF

E-mail: service@organic.plus

Hiermee herroep(en) ik / wij (*) de door mij / ons (*) afgesloten overeenkomst over de aankoop van de volgende goederen (*)

Besteld op (*) / ontvangen op (*)

Naam van de Koper

Adres van de Koper

Handtekening van de Koper (enkel bij mededeling op papier)

Datum


De Koper heeft geen recht op terugtreding over goederen die verzegeld werden geleverd en omwille van de gezondheidsbescherming of hygiënische redenen niet geschikt zijn voor teruggave, voor zover hun verzegeling na levering werd verwijderd.

7. Klachten

7.1. Transportschade

Duidelijke transportschade moet tegenover de besteller zo mogelijk onmiddellijk worden gemeld. Bovendien moet de Koper duidelijke transportschade onmiddellijk aan myWorld Solutions melden. De wettelijke garantierechten van de Koper (zie punt 5) blijven hierdoor onaangetast. Deze melding moet gebeuren aan:

mWS myWorld Solutions AG
Grazbachgasse 87-93,
8010 Graz,
Oostenrijk
Tel.: +43 (0) 316 7077 0
E-mail: service@organic.plus

7.2. Verkeerde levering

Wanneer bij vergissing niet de bestelde goederen bij de Koper worden geleverd (en dus verkeerd worden geleverd), kan deze verkeerde levering binnen 14 dagen na ontvangst worden gereclameerd. De Koper is ertoe verplicht om de verkeerd geleverde goederen binnen de veertien dagen na ontvangst in elke (ongebruikte) toestand te retourneren waarin hij de goederen heeft ontvangen. De wettelijke garantierechten van de Koper (zie punt 5) blijven hierdoor onaangetast. Deze reclamatie moet gebeuren aan:

mWS myWorld Solutions AG
Grazbachgasse 87-93
8010 Graz
Oostenrijk
Tel.: +43 (0) 316 7077 0
E-mail: service@organic.plus

Retourneren aan:

mWS myWorld Solutions AG
c/o Schenker & Co AG
Am Terminal 10/Tor 58
8142 Wundschuh
Oostenrijk

8. Uitsluiting van aansprakelijkheid

8.1. myWorld Solutions is aansprakelijk voor schade door overlijden, lichamelijke letsels of schade aan de gezondheid door opzettelijke of toerekenbare tekortkoming in de nakoming door myWorld Solutions.

8.2. Ook voor andere schade die berust op een opzettelijke tekortkoming in de nakoming door myWorld Solutions zelf is myWorld Solutions onbeperkt aansprakelijk.

8.3. Voor andere schade die berust op een tekortkoming in de nakoming van myWorld Solutions zelf die te wijten is aan bewust roekeloos handelen of nalaten, is myWorld Solutions enkel onbeperkt aansprakelijk voor typische en redelijkerwijs te voorziene schade.

8.4. Voor schade op basis van eenvoudige toerekenbare tekortkoming in de nakoming, die voor de aangemeten en foutloze contractdoorvoering fundamenteel zijn en de uitvoering ervan door de Koper gebeurt en mag gebeuren (hoofdplichten), is myWorld Solutions enkel aansprakelijk voor de typische en te voorziene schade.

8.5. Voor zover de aansprakelijkheid van myWorld Solutions beperkt of uitgesloten is, gelden de beperkingen of uitsluitingen ook ten behoeve van de medewerkers, de wettelijke vertegenwoordigers en agenten van myWorld Solutions .

8.6. De aansprakelijkheid voor nadelen of schade die ontstaan uit niet-naleving van de waarschuwingsinstructie volgens punt 1.4 is uitgesloten.

8.7. Andere schadeclaims zijn behoudens volgende punt 8.8. uitgesloten. Dit geldt in het bijzonder voor de objectieve aansprakelijkheid voor aanvankelijke gebreken.

8.8. Aansprakelijkheidsbeperkingen en aansprakelijkheidsuitsluitingen volgens punt 8.1 tot 8.7 laten de aansprakelijkheid van myWorld Solutions volgens de dwingende wettelijke voorschriften ter zake van productaansprakelijkheid onverlet.

9. Toestemming voor gegevensverwerking

9.1. mWS myWorld S AG gevestigd te Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Oostenrijk, verzamelt, bewaart en verwerkt voor de afhandeling van bij Organic+ Store gedane bestellingen onderstaande gegevens: telefoonnummer, het e-mailadres, de landcode, het leveringsadres, het factuuradres.

9.2. De Koper staat bij elke mogelijke herroeping uitdrukkelijk toe dat mWS myWorld Solutions AG gevestigd te Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Oostenrijk, diens persoonlijke gegevens, met name, telefoonnummer, e-mailadres, landcode, leveringsadres en factuuradres, voor facturering en uitvoering van debiteurenbewaking doorgeeft aan elk Servicebedrijf (zie bijlage 1) gevestigd in het land waar de Koper woont.

9.3. De bepaling volgens punt 9.2 kan de Koper steeds gratis schriftelijk per brief (mWS myWorld Solutions AG, Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Oostenrijk) of e-mail (service@organic.plus) herroepen.

De rechten inzake mededeling, wijziging en verwijdering in het kader van gegevensbescherming kunnen eveneens via deze contactgegevens worden uitgeoefend.

9.4. Creditcardgegevens worden door mWS myWorld Solutions AG niet opgeslagen of verwerkt. mWs myWorld Solutions AG doet voor de afhandeling van betalingen per creditcard beroep op Global Collect Services B.V., Planetenweg 43-59, 2132 HM Hoofddorp, Nederland (Ingenico ePayments). Aanvragen hieromtrent richten aan service@organic.plus.

10. Jurisdictie, bevoegde rechtbank, Salvatorische clausule

10.1. Jurisdictie

Deze Overeenkomst is onderworpen aan het Oostenrijkse recht (onder uitsluiting van het VN-kooprecht en de verwijzingsnormen van het internationale privaatrecht). ONGEACHT HET BOVENSTAANDE WORDEN DE VOOR DE KOPER GUNSTIGERE BEPALINGEN VAN ZIJN NATIONALE RECHTSPRAAK TOEGEPAST.

10.2. Bevoegde rechtbank

Een klacht tegen een Koper kan enkel geldig worden gemaakt bij een rechtbank waarvan het rechtsgebied de woonplaats of plaats van activiteit van de Koper bestrijkt.

10.3. Salvatorische clausule

Wanneer sommige bepalingen van de Overeenkomst volledig of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, blijft de rest van de Overeenkomst onaangetast. In plaats van deze bepalingen gelden de betreffende wettelijke regelingen.

Bijlage 1 – Lijst van Servicebedrijven
Bijlage 2 – Lijst van munteenheden per land

Bijlage ./1

Naam

Adres

Postcode

Woonplaats

E-mail

mWA myWorld Austria GmbH

Grazbachgasse 87-93

 

8010

Graz, Austria

service.at@organic.plus

myWorld Belgium bvba

Belgicastraat 7

Fountain Plaza

1930

Zaventem, Belgium

service.be@organic.plus

myWorld, s.r.o.

Evropská 2591/33e

 

16000

Praha 6, Czech Republic

service.cz@organic.plus

mWG myWorld Germany GmbH

Gereonstraße 1 - 3

 

50670

Köln, Germany

service.de@organic.plus

myWorld Danmark ApS

Bomhusvej 13, st. th.

 

2100

København Ø, Denmark

service.dk@organic.plus

myWorld Estonia OÜ

Laeva 2

 

10111

Tallinn, Estonia

service.ee@organic.plus

mWS myWorld Customer & Retail Services Spain, S.L.U.

Plaza Manuel Gómez Moreno, 2

Edificio Torre Mahou, Planta 11

28020

Madrid, Spain

service.es@organic.plus

myWorld Finland Oy

Plaza Business Park

Ayritie 16

01510

Vantaa, Finland

service.fi@organic.plus

myWorld Retail Services UK Limited

40 Bank Street

 

E14 5NR

London, UK

service.uk@organic.plus

myWorld Greece M.E.P.E.

Leoforos Thessaloniki 52

Diethis Koinotita Agoron

57019

Peraia, Greece

service.gr@organic.plus

myWorld d.o.o.

Josipa Marohnića 1

 

10000

Zagreb, Croatia

service.hr@organic.plus

myWorld Hungary Kft.

Stefánia út 101-103.

 

1143

Budapest, Hungary

service.hu@organic.plus

Lyoness Italia S.R.L

Via Belvedere 15

 

37066

Caselle di Sommacampagna VR, Italy

service.it@organic.plus

myWorld Lithuania UAB

Olimpiečių 1

 

09235

Vilnius, Lithuania

service.lt@organic.plus

myWorld Latvia SIA

Cēsu street 31/2

 

1012

Riga, Latvia

service.lv@organic.plus

myWorld Nederland BV

Hoofdweg 258

 3e verdieping

3067 GJ

Rotterdam, Netherland

service.nl@organic.plus

myWorld Norway AS

Lysaker Torg 15

 

1366

Lysaker, Norway

service.no@organic.plus

myWorld Poland sp. z.o.o.

Ul. Kościuszki 169

 

40-524

Katowice, Poland

service.pl@organic.plus

myWorld Retail Services SRL

Cal. Floreasca 169B

Clädirea B, parter

014459

Bucuresti, Romania

service.ro@organic.plus

myWorld Sweden AB

Wenner-Gren Center, vån 5

Sveavägen 166

113 46

Stockholm, Sweden

service.se@organic.plus

myWorld d.o.o.

Ulica Vita Kraigherja 3

 

2000

Maribor, Slovenia

service.si@organic.plus

myWorld Slovakia, s.r.o.

Einsteinova 25

 

85101

Bratislava, Slovakia

service.sk@organic.plus

 

Bijlage./2


Land

Valuta

Oostenrijk

EUR

België

EUR

Tsjechië

CZK

Duitsland

EUR

Denemarken

DKK

Estland

EUR

Spanje

EUR

Finland

EUR

Groot-Brittannië

GBP

Griekenland

EUR

Kroatië

HRK

Hongarije

HUF

Ierland

EUR

Italië

EUR

Litouwen

EUR

Letland

EUR

Nederland

EUR

Noorwegen

NOK

Polen

PLN

Roemenië

ROL

Zweden

SEK

Slovenië

EUR

Slowakije

EUR