KASUTUSTINGIMUSED

mWS myWorld Solutions AG (edaspidi lühidalt „myWorld Solutions“) käesoleva veebilehe kasutamine toimub siin toodud kasutustingimuste alusel. Cashback World liikmetele kehtivad ka üldtingimused koos kõikide täiendavate lepingudokumentidega. Partnerettevõtetele kehtib lisaks ka nendega sõlmitud partnerettevõtte leping koos täiendavate lepingudokumentidega. Käesoleva veebilehe kasutajad nõustuvad käesolevate kasutustingimustega ja nõustuvad, et myWorld Solutions’i ei saa käesoleva veebilehe kasutamise eest mingil viisil vastutusele võtta. myWorld Solutions’il on õigus käesolevaid kasutustingimusi aeg-ajalt käesolevate kasutustingimuste ajakohastamise kaudu muuta ja täiendada.

myWorld Solutions annab endast parima, et esitada käesoleval veebilehel õiget ja ajakohast teavet. Käesoleval veebilehel olevate andmete ja teabe osas ei anta siiski ühtegi kinnitust. Käesoleva veebilehe kasutajad nõustuvad sellega, et juurdepääs käesolevale veebilehele ja selle kasutamine tervikuna toimub kasutajate enda vastutusel. myWorld Solutions ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad juurdepääsust käesolevale veebilehele, selle kasutamisest või kasutamise võimatusest või võimalikest vigadest ja väljajätmistest.

Kõik pildi-, teksti- ja helifailid, animatsioonid, videod jne. ning käesoleva veebilehe kõik muud osad on kaitstud autoriõigustega ja neid ei tohi ilma eelneva sõnaselge ja kirjaliku nõusolekuta tervikuna ega osaliselt levitada, alla laadida, muuta, taaskasutada, ümber suunata ega muul viisil kasutada. Sisemisel allalaadimisalal võib neid faile kasutada vaid isiklikul otstarbel.

myWorld Solutions jätab endale õiguse vajaduse korral isikuid teenuse osutamisest ja/või saadetiste kättetoimetamisest kõrvale jätta, kui selleks on mõjuvad põhjused.Võimaliku õigusvastase tegevuse või teabe eest, mida esitatakse elektrooniliste viidete kaudu, mis suunavad käesolevalt lehelt teiste veebis olevate pakkumiste juurde, ning sisu eest, mille inimesed on meie foorumitesse lisanud, vastutab myWorld Solutions ainult sellest tegelikult teades ja kui myWorld Solutions ei asu kohe tegutsema, et teave eemaldada või tõkestada sellele juurdepääs. Diskrimineeriva, sündsusetu, ebamoraalse või õigusvastase sisu võib myWorld Solutions igal ajal eemaldada. Täiendavatele küsimustele käesolevate kasutustingimuste ja üldtingimuste kohta vastame heal meelel järgmiste kontaktandmete vahendusel:

mWS myWorld Solutions AG
Grazbachgasse 87-93
8010 Graz
Austria
Telephone: 0043 (0)316 70 777 00
Email: service@organic.plus

Aktsiaselts

Registreerimisnumbriga FN389134g Austrias, Grazis
Käibemaksukohustuslase number: ATU67661657

VASTUTUSE VÄLISTUS1. myWorld Solutions Estonia OÜ (edaspidi „myWorld Solutions“) ei vastuta esitatud teabe ajakohasuse, õigsuse, täielikkuse, õiguspärasuse ja/või kvaliteedi eest. See kehtib ka kõikide käesoleval veebilehel pakutavate toodete ja teenuste kohta, kaasa arvatud toodete kirjeldused, hinnad ning myWorld Solutions’i kohta esitatud teave. Tehnilised tõrked ja/või hooldustööd ning muud põhjused (nt veebilehe taaskäivitus) võivad kaasa tuua juurdepääsu lühemaid või pikemaid katkestusi. myWorld Solutions ei vastuta veebilehe kasutatavuse ja juurdepääsetavuse eest. myWorld Solutions’i vastu esitatud vastutusnõuded, mis tulenevad materiaalset või mittemateriaalset laadi kahjudest (nt. saamata jäänud tulu, kasutud kulud, andmete kadumisega seotud kahju, alusetu rikastumisega seotud nõuded, õigusnõustajate kulud või lepingu koostamise tasud), mille põhjustab esitatud teabe kasutamine või ebaõige ja mittetäieliku teabe kasutamine, on välistatud, kui ei ole tõendatud myWorld Solutions’i tahtlus või raske hooletus kahju tekitamisel. Kõiki pakkumisi võib muuta ja need ei ole siduvad. myWorld Solutions jätab endale sõnaselgelt õiguse veebilehte osaliselt või tervikuna ilma eraldi etteteatamiseta muuta, täiendada, kustutada või avaldamine ajutiselt või lõplikult peatada.

2. Lisaks eelnevale ei vastuta myWorld Solutions hüperlinkide ja nende sisu eest. myWorld Solutions ei võta vastutust hüperlinkide ajakohasuse, õigsuse, täielikkuse, õiguspärasuse või kvaliteedi eest. Mis tahes sellekohane vastutus lasub lingitud veebilehe pakkujal. myWorld Solutions’il ei ole võimalik mõjutada hüperlinkide praegust või tulevast kujundust, sisu või autoriõigusi. myWorld Solutions ütleb käesolevaga sõnaselgelt lahti kõikide hüperlinkide sisust, mida on pärast lingi loomist muudetud, ning kolmandate isikute sissekannetest myWorld Solutions’i külalisteraamatutesse, arutelufoorumitesse ja meililistidesse. Lingitud veebilehtede pidev sisuline kontroll ei ole mõeldav, kui puuduvad konkreetsed viited õigusrikkumisele, kuid õigusrikkumisest teadasaamisel eemaldatakse need viivitamata.

3. Käesolevat veebilehte võib kasutada ainult teabe saamise eesmärgil ning era- ja ärieesmärkidel. Kogu käesoleva veebilehe sisu on kaitstud autoriõigusega. See kehtib sellest sõltumata, kas sisu antakse kasutada tasuta või tasu eest. Paljundamine, kasutamine, üürile andmine, laenamine, avaldamine või muul viisil kasutamine ei ole myWorld Solutions’i selge kirjaliku nõusolekuta lubatud. Nimetatud keelu rikkumine võib kaasa tuua õiguslikke tagajärgi, eelkõige kaubamärgi-, autoriõiguse- ja konkurentsiseaduste alusel. myWorld Solutions jätab endale sõnaselgelt käesoleva veebilehe kõik autori-, kaubamärgi- ja kasutusõigused (õigus ja luba tööd kasutada).

4. myWorld Solutions peab väga oluliseks isikuandmete hoolikat ja konfidentsiaalset kasutamist. Kui veebilehe raames on võimalik sisestada isiku- või äriandmeid (e-posti aadressid, nimed, aadressid), siis toimub nende andmete avaldamine kasutajate poolt selgelt vabatahtlikul alusel.

5. Käesolevat vastutuse välistust tuleb käsitleda veebilehe osana. Kui käesoleva teksti osad või üksikud sõnastused ei vasta üldse, ei vasta osaliselt või ei vasta varasemaga võrreldes enam kehtivale õiguskorrale, ei puuduta see dokumendi ülejäänud osade sisu ega kehtivust.

6. Lisaks ei vastuta myWorld Solutions kasutajate loodud sisu eest, mida tema veebilehel levitatakse. myWorld Solutions ei vastuta kahjude eest, mida selline sisu põhjustab. Igaüks, kes kirjutab veebilehele ükskõik mis liiki kommentaare/hinnanguid, on autorina ise oma postituse eest vastutav. Kolmandate isikute poolt toime pandud õigusrikkumiste korral on nende põhjustaja kohustatud vabastama myWorld Solutions’i täielikult kahjudest ja hagidest. myWorld Solutions jätab endale õiguse õigusvastasest, heade kommetega vastuolus olevast või myWorld Solutions’i mainet muul viisil kahjustavast sisust teada saamisel see kustutada. Sellisel juhul ei ole kirjutise autoril võimalik myWorld Solutions’i vastu nõudeid esitada.