Organic+ Poe tingimused

Versioon: September 2018

Preambul

a. mWS myWorld Solutions AG, Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Austria, käitab e-poodi („Organic+ Pood”) aadressil www.shop.organic.plus.

b. Kliendi mõiste ainsuses hõlmab mitmusevormi ning vastupidi. Viide ühele soole hõlmab ka viidet teisele soole.

1. Lepingu osapooled ja objektid

1.1. Organic+ Poodi käitab mWS myWorld Solutions AG (Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Austria, telefoninumber: +43 (0)316 7077 0, e-post: service@organic.plus, äriregistrinumber 389134g), edaspidi „myWorld Solutions”.

1.2. Organic+ Poes tellimuse esitav isik on kas tarbija, kes on füüsiline isik ja teeb tehingu, mis ei seondu iseseisva majandus- või kutsetegevuse läbiviimisega, või juriidiline isik, kes teeb tehingu enda majandus- või kutsetegevuses (edaspidi „Klient”).

1.3. Käesolevad Tingimused kohalduvad kõikidele lepingutele myWorld Solutions ja Kliendi vahel, mis on sõlmitud Organic+ Poe vahendusel.

1.4. Tooteid Organic+ Poes pakutakse Kliendi isiklikuks kasutuseks. Organic+ Poes pakutavad tooted ei ole meditsiinilised tooted. Seetõttu ei ole tooted mõeldud mis tahes haiguste osaliseks või täielikuks raviks.

1.5. Pakutavaid tooteid ei tohi kasutada tasakaalustatud dieedi asendamiseks.

2. Tellimisprotsess, pakkumine, pakkumise vastuvõtmine, tellimuse täitmine, arveldamine ja tasumisele kuuluva summa sissenõudmine

2.1. Kliendi tellimust Organic+ Poes (tellimisprotsess viiakse lõpule klõpsates nupul märgisega „OSTA KOHE” (BUY NOW)) käsitletakse siduva pakkumisena osta tellitud tooted äriühingult myWorld Solutions.

2.2. Tellimuse kinnitust, mis saadetakse automaatselt pärast tellimisprotsessi lõpuleviimist, ei käsitleta myWorld Solutionsi poolse nõustumusena. Leping jõustub ainult juhul ja hetkel, kui tellitud tooted saadetakse myWorld Solutionsi poolt Kliendile teele.

2.3. Müügileping on sõlmitud myWorld Solutionsi ja Kliendi vahel. Arveldamist ja ostusumma vastuvõtmist võib teostada kas myWorld Solutions isiklikult või Lisa 1 nimekirjas nimetatud teenindusettevõtja Kliendi elukohajärgses riigis myWorld Solutionsi nimel.

3. Omandireservatsioon

Tarnitud kaup jääb myWorld Solutionsi omandisse kuni selle eest on täielikult tasutud. Kauba juhusliku hävimise või kahjustumise riisiko läheb Kliendile üle kauba üleandmisel.

4. Hind, maksemeetod, saatmiskulud ja kohaletoimetamine

4.1. Tootehinnad on Organic+ Poes märgitud vastavas rahvusvaluutas (vt lisa 2) ja sisaldavad seadusest tulenevas määras käibemaksu, kuid ei sisalda saatmiskulusid (vt punkti 4.2.).

4.2. Lisaks märgitud tootehindadele võivad kuuluda tasumisele saatmiskulud. Saatmiskulude hind sõltub tellitud toodete suurusest ja kaalust. Saatmiskulude hind arvutatakse tellimisprotsessi ajal ja seda näidatakse Kliendile enne tellimisprotsessi lõpuleviimist.

4.3. myWorld Solutions aktsepteerib krediitkaardimakseid. Krediitkaardimaksed debiteeritakse pärast tellimuse lõpuleviimist Kliendi poolt. Muid makseviise ei aktsepteerita.

4.4. myWorld Solutions toimetab kõik tellimused kätte logistikaettevõtjate abil (nt UPS, GLS, Fedex, postiettevõtjad jms).

4.5. Laos hoitavate toodete kohaletoimetamise aeg on vahemikus kolm kuni viis tööpäeva alates tellimiskuupäevast. Laos mittehoitavate toodete kohaletoimetamise aeg avaldatakse Kliendile enne tellimisprotsessi lõpuleviimist.

4.6. Tooted tarnitakse Kliendile. Tellitud toodetele isiklikult järeletulemine ei ole võimalik. Kohaletoimetamine pakiautomaatidesse ei ole võimalik.

5. Garantii

Kohalduvad seadusjärgsed garantiisätted ja ostu sooritanud Kliendil on õigus kasutada oma garantiist tulenevaid õigusi myWorld Solutionsi vastu.

6. Seadusjärgne taganemisõigus

6.1. Taganemisõigus

Kliendil on õigus taganeda käesolevast lepingust 14 päeva jooksul ilma põhjendusi esitamata.

Taganemisperiood lõppeb 14 päeva pärast kuupäeva, millal Klient või kolmas isik, kes ei ole veoettevõtja ja kelle Klient on nimetanud, saab kauba oma füüsilisse valdusesse. Taganemisõiguse kasutamiseks peab Klient teavitama äriühingut mWS myWorld Solutions AG (Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Austria, telefoninumber: +43 (0) 316 7077 0, e-post: service@organic.plus) oma otsusest taganeda käesolevast lepingust ühemõttelise avalduse abil (nt saatma kirja posti, faksi või e-posti teel).

Klient võib kasutada lisatud näidistaganemisvormi, kuid see ei ole kohustuslik. Taganemistähtaja ületamise vältimiseks peab Klient esitama oma taganemisavalduse enne taganemisperioodi lõppemist.

6.2. Taganemise mõjud

Kui Klient taganeb käesolevast lepingust, hüvitab myWorld Solutions Kliendile kõik Kliendilt vastu võetud maksed, sh saatmiskulud (v.a mis tahes lisakulud, mis tulenevad Kliendi poolt valitud saatmismeetodist, mis ei ole myWorld Solutionsi poolt pakutav kõige odavam standardsaatmismeetod), ilma põhjendamatute viivitusteta ja mis tahes juhul mitte hiljem kui 14 päeva alates kuupäevast, millal myWorld Solutionsi teavitati Kliendi taganemisest käesolevast lepingust. myWorld Solutions sooritab vastava hüvitamise sama maksemeetodi abil, mida Klient kasutas esialgse tehingu sooritamiseks, v.a juhul, kui Klient on selgesõnaliselt nõustunud muu meetodiga; mis tahes juhul ei pea Klient kandma mis tahes tasusid, mis tulenevad sellisest hüvitamisest. myWorld Solutions võib hüvitamisega oodata kuni kaupade tagastamiseni või kuni Klient on esitanud tõendid nende postitamise kohta, olenevalt sellest kumb asjaolu esineb varem.

Klient tagastab kaubad või annab need üle:

mWS myWorld Solutions AG
c/o Schenker & Co AG
Am Terminal 10/Tor 58
8142 Wundschuh
Austria


ilma ebamõistlikult viivitamata ja mis tahes juhul mitte hiljem kui 14 päeva alates päevast, millal Klient esitab oma taganemisavalduse käesolevast lepingust myWorld Solutionsile. Taganemistähtaeg täidetakse, kui Klient tagastab või esitab tõendid kaupade postitamise kohta enne 14-päevase perioodi lõppemist, mida arvestatakse alates Kliendi taganemisteatise esitamisest.
Klient peab kandma kaupade tagastamisega seotud otsesed kulud. Klient on vastutav ainult kaupade väärtuse mis tahes vähenemise eest, mis tuleneb kaupade käitlemisest muul viisil, kui on vajalik kaupade iseloomu, omaduste ja toimimise säilitamiseks.

Taganemisjuhiste lõpp

Näidistaganemisvorm
(täitke ja tagastage käesolev vorm ainult juhul, kui soovite lepingust taganeda)

Saaja
mWS myWorld Solutions AG
Grazbachgasse 87-93
8010 Graz, Austria

VÕI

e-post: service@organic.plus

Mina / Meie (*) teatame käesolevaga, et mina / meie (*) taganen / taganeme oma (*) järgmisi kaupu puudutavast müügilepingust (*) Tellitud kuupäeval (*) / Kätte saadud kuupäeval (*),

Kliendi nimi,

Kliendi aadress,

Kliendi allkiri (ainult juhul, kui käesolev vorm esitatakse paberil)

Kuupäev


Kliendil puudub taganemisõigus seoses lepingutega pakendatud kaupade tarnimiseks, mis kohaletoimetamise järgse pakendi avamise korral ei ole tagastamiseks sobilikud tervisekaitse või hügieeniga seotud põhjustel.

7. Kaebused

7.1. Transportimisel tekkinud kahjustused

Klient, kelle kaubad on transportimisel selgelt kahjustunud, esitab viivitamatu kaebuse kullerile ja samuti äriühingule myWorld Solutions. See ei mõjuta Kliendi seadusjärgseid garantiiõigusi (vt punkti 5.). Teavitus tuleb viivitamatult saata aadressil:

mWS myWorld Solutions AG
Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Austria
Telefoninumber: +43 (0) 316 7077 0
E-post: service@organic.plus

7.2. Ekslik tarne

Kui klient võtab juhuslikult vastu toote, mida ta ei tellinud (nt eksliku tarne puhul), võib Klient esitada kaebuse eksliku tarne kohta 14 päeva jooksul alates toote kättesaamisest. Klient tagastab toote samas (kasutamata) seisukorras, milles ta selle vastu võttis. See ei mõjuta Kliendi seadusjärgseid garantiiõigusi (vt punkti 5.). Kaebus tuleb viivitamatult saata aadressil:

mWS myWorld Solutions AG
Grazbachgasse 87-93
8010 Graz, Austria
Telefoninumber: +43 (0) 316 7077 0
E-post: service@organic.plus

Tagastatud kaubad tuleb saata aadressil:

mWS myWorld Solutions AG
c/o Schenker & Co AG
Am Terminal 10/Tor 58
8142 Wundschuh
Austria

8. Vastutust välistavad sätted

8.1. myWorld Solutions vastutab piiranguteta mis tahes kahju eest, mis tuleneb elu, jäsemeid või tervist ohustavast rikkumisest, tingimusel, et myWorld Solutions põhjustas kahju tahtlikult või raskelt hooletult.

8.2. Juhul kui kahju on tekitatud hooletusest, piirdub myWorld Solutionsi vastutus kahjuga, mis on prognoositav mittetäitmise võimaliku tagajärjena käesoleva lepingu sõlmimise ajal. Sama kohaldub myWorld Solutionsi kohustuste suhtes, mis on olulise tähtsusega lepingu nõuetekohase ja rahuldava täitmise jaoks ning mille täitmisele Klient toetub või võib toetuda (peamised kohustused).

8.3. Kui (ja ulatuses, milles) myWorld Solutionsi vastutus on piiratud või välistatud, kehtib vastav piirang või välistus samuti myWorld Solutionsi töötajate, seaduslike esindajate ja tema nimel tegutsevate agentide suhtes.

8.4. Välistatakse vastutus mis tahes kahjulike mõjude või kahju eest, mis tulenevad suutmatusest järgida hoiatavaid suuniseid punktis 1.5.

8.5. Vastavalt punktile 8.6. välistatakse mis tahes täiendavad kahjunõuded. See välistus kohaldub eelkõige esialgsete puuduste range vastutuse suhtes.

8.6. Punktidest 8.1. kuni 8.5. tulenevad vastutuse piirangud ja vastutuse välistused ei mõjuta mis tahes viisil myWorld Solutionsi vastutust Eesti toote nõuetele vastavuse seaduse kohustuslike sätete alusel.

9. Nõusolek andmete töötlemiseks

9.1. mWS myWorld Solutions AG, mille tegevuskoht asub aadressil Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Austria, kogub, salvestab ja töötleb järgnevaid andmeid Organic+ Poes tehtud tellimuste töötlemise eesmärgil: eesnimi, perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress, riigikood, saatmisaadress ja arveaadress.

9.2. Käesolevaga annab Klient selgesõnalise nõusoleku, mida võib mis tahes ajal tagasi võtta, et mWS myWorld Solutions AG, mille tegevuskoha aadress on Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Austria, edastab Kliendi isikuandmeid, nimelt eesnime, perekonnanime, telefoninumbri, e-posti aadressi, riigikoodi, saatmisaadressi ja arveaadressi, arveldamise ja võlgade sissenõudmisega seotud eesmärkidel Teenindusettevõtjale (vt lisa 1) Kliendi elukohajärgses riigis, juhul kui arveldamist teostab Teenindusettevõtja.

9.3. Kliendil on õigus mis tahes ajal võtta tasuta kirjalikus vormis kirja (mWS myWorld Solutions AG, Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Austria) või e-posti (service@organic.plus) teel tagasi oma nõusolek, mida ta on avaldanud punkti 9.2. kohaselt.

Neid kontaktandmeid võib samuti kasutada selleks, et kasutada oma õigust esitada, muuta ja kustutada isikuandmeid, mis tuleneb andmekaitse-eeskirjadest.

9.4. mWS myWorld Solutions AG ei salvesta või töötle krediitkaardi kuupäeva. mWS myWorld Solutions AG kasutab äriühingu Global Collect Services B.V., Planetenweg 43-59, 2132 HM Hoofddorp, Holland (Ingenico ePayments) teenuseid krediitkaardimaksete töötlemiseks. Päringuid on võimalik esitada aadressil service@organic.plus.

10. Kohaldatav õigus, kohtualluvus, eraldatavust käsitlev punkt

10.1. Kohaldatav õigus

Käesoleva Lepingu suhtes kohaldatakse Eesti õigust (v.a Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsioon kaupade rahvusvaheliste ostu-müügi lepingute kohta (CISG) ja rahvusvahelise eraõiguse viite-eeskirjad). SEE EI MÕJUTA SAMAS MIS TAHES VIISIL KLIENDI ELUKOHAJÄRGSE RIIGI OLEMASOLEVATE SÄTETE KOHALDAMIST, MIS ON KLIENDI JAOKS SOODSAMAD.

10.2. Kohtualluvus

Ainsaks kohtuks, mis on pädev Kliendi vastu esitatud hagi menetlema, on kohus, mille ringkond hõlmab Kliendi alalist elukohta, Kliendi tavapärast elukohta või Kliendi töökohta.

10.3. Eraldatavust käsitlev punkt

Kui üks või mitu käesoleva Lepingu sätet on või muutuvad mis tahes asjaoludel osaliselt või täielikult kehtetuks, ei mõjuta või vähenda see mis tahes viisil käesolevas dokumendis sisalduvate ülejäänud sätete kehtivust. Kehtetud sätted asendatakse vastavate kohalduvate seadusjärgsete sätetega.

Lisa 1 – teenindusettevõtjad
Lisa 2 – Valuutad

Lisa ./1

Nimi

Aadress

Postiindeks

Asula

E-post

mWA myWorld Austria GmbH

Grazbachgasse 87-93

 

8010

Graz, Austria

service.at@organic.plus

myWorld Belgium bvba

Belgicastraat 7

Fountain Plaza

1930

Zaventem, Belgium

service.be@organic.plus

myWorld, s.r.o.

Evropská 2591/33e

 

16000

Praha 6, Czech Republic

service.cz@organic.plus

mWG myWorld Germany GmbH

Gereonstraße 1 - 3

 

50670

Köln, Germany

service.de@organic.plus

myWorld Danmark ApS

Bomhusvej 13, st. th.

 

2100

København Ø, Denmark

service.dk@organic.plus

myWorld Estonia OÜ

Laeva 2

 

10111

Tallinn, Estonia

service.ee@organic.plus

mWS myWorld Customer & Retail Services Spain, S.L.U.

Plaza Manuel Gómez Moreno, 2

Edificio Torre Mahou, Planta 11

28020

Madrid, Spain

service.es@organic.plus

myWorld Finland Oy

Plaza Business Park

Ayritie 16

01510

Vantaa, Finland

service.fi@organic.plus

myWorld Retail Services UK Limited

12-14 Mason's Avenue

 

EC2V 5BT

London, UK

service.uk@organic.plus

myWorld Greece M.E.P.E.

Leoforos Thessaloniki 52

Diethis Koinotita Agoron

57019

Peraia, Greece

service.gr@organic.plus

Lyoness Zagreb d.o.o.

Josipa Marohnića 1

 

10000

Zagreb, Croatia

service.hr@organic.plus

myWorld Hungary Kft.

Stefánia út 101-103.

 

1143

Budapest, Hungary

service.hu@organic.plus

Lyoness Italia S.R.L

Via Belvedere 15

 

37066

Caselle di Sommacampagna VR, Italy

service.it@organic.plus

myWorld Lithuania, UAB

Olimpiečių 1

 

09235

Vilnius, Lithuania

service.lt@organic.plus

myWorld Latvia SIA

Cēsu street 31/2

 

1012

Riga, Latvia

service.lv@organic.plus

myWorld Nederland BV

Hoofdweg 258

 

3067

GJ Rotterdam, Netherland

service.nl@organic.plus

myWorld Norway AS

Lysaker Torg 15

 

1366

Lysaker, Norway

service.no@organic.plus

myWorld Poland sp. z.o.o.

Ul. Kościuszki 169

 

40-524

Katowice, Poland

service.pl@organic.plus

myWorld Retail Services SRL

Cal. Floreasca 169B

Clädirea B, parter

014459

Bucuresti, Romania

service.ro@organic.plus

myWorld Sweden AB

Wenner-Gren Center, vån 5

Sveavägen 166

113 46

Stockholm, Sweden

service.se@organic.plus

myWorld d.o.o.

Ulica Vita Kraigherja 3

 

2000

Maribor, Slowenia

service.si@organic.plus

myWorld Slovakia, s.r.o.

Einsteinova 25

 

85101

Bratislava

service.sk@organic.plus

Lisa ./2


riik

valuuta

Austria

EUR

Belgia

EUR

Tšehhi

CZK

Saksamaa

EUR

Taani

DKK

Eesti

EUR

Hispaania

EUR

Soome

EUR

Suurbritannia

GBP

Kreeka

EUR

Horvaatia

HRK

Ungari

HUF

Iirimaa

EUR

Itaalia

EUR

Leedu

EUR

Läti

EUR

Holland

EUR

Norra

NOK

Poola

PLN

Rumeenia

ROL

Rootsi

SEK

Sloveenia

EUR

Slovakkia

EUR