VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF HJEMMESIDEN

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF HJEMMESIDEN

Brugen af mWS myWorld Solutions AG (“myWorld Solutions”) er omfattet af nærværende vilkår og betingelser. Brugere af hjemmesiden erklærer sig hermed indforstået med nærværende vilkår og betingelser, og accepterer, at myWorld Solutions under ingen omstændigheder kan gøres ansvarlig for brugen af denne hjemmeside. myWorld Solutions kan til enhver tid opdatere og supplere nærværende vilkår og betingelser.

myWorld Solutions skal efter bedste evner sikre, at informationerne på hjemmesiden er korrekte og aktuelle. Angivelser og informationer på hjemmesiden er dog uden garanti. Brugere af hjemmesiden erklærer sig indforstået med, at besøg på hjemmesiden såsom benyttelsen af hjemmesiden og dennes indhold sker på egen risiko. myWorld Solutions hæfter ikke for nogen skader, som opstår på grund af besøg af hjemmesiden, benyttelsen af hjemmesiden, hhv. at benyttelsen af hjemmesiden er umulig, eller pga. eventuelle fejl eller udeladelser på hjemmesiden.

Alle billede-, tekst-, og lydfiler såsom animationer, videoer etc. og alle andre indhold af hjemmesiden er ophavsretlige beskyttede og må ikke uden myWorlds forudgående, udtrykkelige og skriftlige tilladelse hverken helt eller delvis afsættes, downloades, ændres, viderebenyttes, ledes om eller anvendes på anden måde.

myWorld Solutions forbeholder sig at udelukke bestemte personer fra hjemmesiden og/eller fra levering, såfremt dette er rimelig begrundet. myWorld Solutions hæfter kun for retsstridige handlinger eller informationer via elektroniske henvisninger, der fører brugeren til andre sider på internettet, såsom for indholdet af andre personers bidrag i forer etc., såfremt myWorld Solutions har faktisk viden herom og i så fald ikke uden ugrundet ophold sørger for at fjerne informationerne eller spærre adgangen for den pågældende person. myWorld Solutions kan til enhver til fjerne diskriminerende, stødende, moralsk forkastelige eller retsstridige indhold. Spørgsmål til nærværende betingelser og vilkår og til de almene forretningsbetingelser skal rettes til:

mWS myWorld Solutions AG
Grazbachgasse 87-93
8010 Graz
Østrig
Telefon: 0043 (0)316 70 777 00
E-Mail: service@organic.plus

AG med hovedsæde i Graz
Virksomhedsnummer: FN 389134g ved ZRS Graz
UID: ATU67661657

ANSVARSFRASKRIVELSE1. mWS myWorld Solutions AG (”myWorld Solutions”) er ikke ansvarlig for aktualiteten, rigtigheden, fuldstændigheden, lovligheden og/eller kvaliteten af de oplysninger, der stilles til rådighed. Dette omfatter ligeledes alle på hjemmesiden tilbudte produkter og tjenester, herunder produktbeskrivelser, priser og informationer om myWorld Solutions. Tekniske fejl og/eller vedligeholdelse af hjemmesiden, såsom andre årsager (f.eks. re-lancering af hjemmesiden) kan medføre, at hjemmesiden kortvarig eller langvarig ikke er tilgængelig. myWorld Solutions garanterer ikke hjemmesidens tilgængelighed eller mulige brug. Krav mod myWorld Solutions, på grund af materielle tab eller immaterielle tab (såsom tabt fortjeneste, mistede data, berigelseskrav, udgifter til retlig bistand eller etableringsudgifter), der skyldes brugen af de på hjemmesiden tilgængelige oplysninger, hhv. brugen af urigtige eller ufuldstændige oplysninger er udelukkede, medmindre myWorld Solutions dokumenterbart har handlet forsætligt eller groft uagtsomt. Alle tilbud er uforbindende. myWorld Solutions forbeholder sig udtrykkeligt retten til at ændre, supplere, slette eller lukke dele af hjemmesiden eller hele hjemmesiden midlertidigt eller permanent, uden forudgående varsel.

2. myWorld Solutions er derudover ikke ansvarlig for hyperlinks eller deres indhold. myWorld Solutions påtager sig intet ansvar for hyperlinks aktualitet, rigtighed, fuldstændighed, lovlighed eller kvalitet. Ethvert ansvar ligger hos udbyderen af den linkede hjemmeside. myWorld Solutions har ingen indflydelse på det nuværende og fremtidige design, indhold eller forfatterskab af hyperlinks. Af denne grund distancerer myWorld Solutions sig herved udtrykkeligt fra indholdet af ethvert hyperlink, der efter angivelsen af hyperlinket er blevet forandret, såsom fra eksterne poster i gæstebøger, diskussionsfora og mailinglister, som myWorld Solutions stiller til rådighed. Uden konkrete tegn på overtrædelse kan det ikke kræves af myWorld Solutions, at der udøves en permanent kontrol af indholdet af de hjemmesider, som der henvises til via hyperlinks. Såfremt myWorld Solutions opnår kendskab til en overtrædelse, fjernes hyperlinket straks.

3. Hjemmesiden må alene bruges til informationsformål, til online handel og til personlige og erhvervsmæssige formål. Samtlige indhold af hjemmesiden er ophavsretligt beskyttede. Dette gælder uafhængig af, om indholdet er tilgængeligt gratis eller mod betaling. Reproduktioner, anvendelse, udlejning, udlån, offentliggørelse eller anden form for brug er ikke tilladt uden myWorld Solutions’ forudgående udtrykkelige skriftlige samtykke. En overtrædelse af denne bestemmelse kan medføre retlige konsekvenser, herunder især ophavsretlige, varemærkeretlige og konkurrenceretlige konsekvenser. myWorld Solutions forbeholder sig udtrykkeligt alle ophavsrettigheder, varemærker og brugsrettigheder (brugsretten og brugsretten af værker) på hjemmesiden.

4. myWorld Solutions lægger stor vægt på omhyggelig og fortrolig brug af persondata. Såfremt brugeren på hjemmesiden har muligheden for at angive personlige eller forretningsmæssige data (e-mailadresse, navn, adresse), så sker sådanne angivelser udtrykkeligt på frivillig basis.

5. Nærværende ansvarsbegrænsning udgør en del af myWorlds internettilbud. I det tilfælde, at dele af eller individuelle vilkår i denne ansvarsbegrænsning ikke er, eller ikke længere er i overensstemmelse med gældende lovgivning, skal den resterende del af dokumentet forblive upåvirket i sit indhold og sin gyldighed.

6. myWorld Solutions er afsluttende ikke ansvarlig for brugergenereret indhold, som den pågældende bruger deler på sin hjemmeside. myWorld Solutions er ikke ansvarlig for skader forårsaget af disse indhold. Enhver person, der skriver kommentarer/bedømmelser af enhver art på hjemmesiden, bærer som forfatter af denne kommentar/bedømmelse ansvaret for dette bidrag. I tilfælde af krænkelser over for tredjemand skal den ansvarlige person holde myWorld Solutions fuldt ud skadesløs. myWorld Solutions forbeholder sig retten til at slette indhold, der er ulovligt, i strid med moral eller på anden måde i strid med myWorld Solutions’ omdømme, når myWorld Solutions bliver bekendt med sådan indhold; i sådanne tilfælde kan der ikke gøres krav gældende mod myWorld Solutions.