Almene forretningsbetingelser

Version: September 2018

Præambel

a. mWS myWorld Solutions AG, Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Østrig, driver en online-shop med adresse shop.organic.plus.

b. Såfremt der i aftalerne skulle være anvendt kønsspecifikke betegnelser, omfatter dette såvel kvindelige som mandlige personer, såsom juridiske personer.

1. Aftalepart og aftalen

1.1. Online-shoppen drives af mWS myWorld Solutions AG (Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Østrig, tlf. +43 (0)316 7077 0, e-mail: service@organic.plus, registreringsnummer FN 389134g) I det følgende benævnt “myWorld Solutions”.

1.2. Nærværende almene forretningsbetingelser gælder for alle aftaler imellem myWorld Solutions og køberen, der er indgået via Organic+ Store.

1.3. Via Organic+ Store sælges produkter til personlig brug. De udbudte produkter er ikke lægemidler. Produkternes har derfor ikke til formål at behandle eller helbrede sygdomme.

1.4. De udbudte produkter må ikke anvendes som erstatning for en varieret kost.

2. Bestilling, tilbud, accept af tilbud, indgåelse af aftale, overdragelse af fordring

2.1. Bestillingen på Organic+ Store (bestillingen afsluttes ved at trykke på ”GODKEND ORDREN”-button) udgør et bindende købsaftale imellem køber og myWorld Solutions, vedrørende erhvervelse af de bestilte produkter.

2.2. Købsaftalen bliver indgået imellem køber og myWorld Solutions.

2.3. Fakturering over for køber sker enten direkte igennem myWorld Solutions eller igennem et af de i Bilag 1 anførte selskaber, der har hjemsted i det land, i hvilket køber har bopæl (i det følgende ”Serviceselskaberne”).

3. Ejendomsforbehold

3.1. De leverede varer forbliver myWorld Solutions ejendom indtil den fulde betaling er sket.

4. Priser, betalingsmåde, leveringsomkostninger og levering

4.1. Produktpriserne angivet på Organic+ Store, er angivet i danske kroner (bilag 2) inkl. moms, men ekskl. leveringsomkostninger (se punkt 4.2.).

4.2. Der pålægges leveringsomkostninger ud over de angivne produktpriser. Leveringsomkostningerne varierer alt efter de bestilte varers størrelse og vægt. Leveringsomkostningerne beregnes i forbindelse med bestillingen af varerne og meddeles køberen inden afslutningen af bestillingen og indgåelsen af købsaftalen.

4.3. Der kan betales med kreditkort. Købesummen trækkes fra dit kreditkort efter varernes forsendelse. Der tilbydes ingen andre betalingsmåder.

4.4. De bestilte varer forsendes af myWorld Solutions over en logistikvirksomhed (fx UPS, GLS, Fedex, Post etc.).

4.5. Leveringstiden for varer, der er på lager, er på 3 – 5 hverdage fra tidspunktet for bestillingen. For varer, der ikke befinder sig på lager, oplyses køber inden afslutningen af bestillingen om leveringstidspunktet.

4.6. Leveringen sker som forsendelse. Det er ikke muligt at afhente varerne. Det er ikke muligt at få varerne leveret til en pakkestation.

5. Garanti

5.1. De almindelige lovmæssige garantibestemmelser er gældende. Køberen kan gøre sine garantirettigheder gældende over for sælgeren, dvs. myWorld Solutions, uagtet at myWorld Solutions fordring mod køberen er overdraget til et Serviceselskab (se punkt 2.3.).

6. Lovmæssig fortrydelsesret

6.1. Fortrydelsesret Køberen er berettiget til, inden for 14 dage uden angivelse af begrundelser, at fortryde købsaftalen. Fortrydelsesretten er på 14 dage og løber fra den dag, køberen – eller en af køberen anvist 3. mand, der ikke er befordrer af varen, får varen i fysisk besiddelse. For at udøve sin fortrydelsesret, skal køberen give mWS myWorld Solutions AG (Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Østrig, tlf.: +43 (0) 316 7077 0, e-mail: service@organic.plus) en entydig meddelelse om, at køberen ønsker at udøve sin fortrydelsesret. Køberen kan hertil benytte myWorld Solutions fortrydelsesformular, men er ikke forpligtet hertil. For at udøve fortrydelsesretten skal køberen afsende meddelelse herom inden udløbet af fortrydelsesfristen på 14 dage.

6.2. Fortrydelsesrettens følger

Såfremt køber fortryder købsaftalen, skal myWorld Solutions uden unødigt forsinkelse, og senest 14 dage efter at besked om fortrydelsen er modtaget af myWorld Solutions, tilbagebetale alle beløb, som myWorld Solutions har modtaget fra køberen, inkl. forsendelsesomkostninger (med undtagelse af ekstraudgifter, som er opstået, fordi køberen har valgt en anden levering end den billige standardlevering, som myWorld Solutions tilbyder). Ved tilbagebetaling anvendes det samme betalingsmiddel, som køberen har brugt til den oprindelige transaktion, medmindre der udtrykkeligt er indgået anden aftale imellem myWorld Solutions og køberen; Under ingen omstændigheder pålægges køber udgifter ved denne tilbagebetaling. myWorld Solutions kan afvente tilbagebetaling til køber, indtil den tidligste af følgende begivenheder er indtrådt: 1) de tilbagesendte varer er modtaget af myWorld Solutions, eller 2) køberen har fremlagt dokumentation for, at varerne er tilbagesendt.

Køberen skal uden unødig forsinkelse og senest og senest inden 14 dage fra den dag, hvor køberen har meddelt myWorld Solutions at køberen ønsker at fortryde købsaftalen, returnere varerne ved at sende eller overgive varerne til:

mWS myWorld Solutions AG
c/o Schenker & Co AG
Am Terminal 10/Tor 58
8142 Wundschuh
Østrig


Fristen er overholdt, hvis køberen afsender varerne inden udløbet af 14-dages fristen.

Køberen bærer de umiddelbare udgifter for at returnere varerne.

Køberen hæfter kun for en eventuel værdiforringelse af varer, hvis denne værdiforringelse skyldes kundens håndtering af varer, der ligger ud over, hvad man har lov til i en forretning, med hensyn til prøvning og undersøgelse af varen for at fastslå varens art, egenskaber og funktion.

Fortrydelsesformular
(såfremt De ønsker at fortryde købsaftalen, bedes De om at udfylde dette formular og sende det pr. post eller e-mail)

Til

mWS myWorld Solutions AG

Grazbachgasse 87-93
8010 Graz
Østrig

ELLER

e-mail: service@organic.plus

Hermed fortryder jeg/vi (*) den af mig/os (*) indgåede købsaftale vedrørende køb af følgende varer (*)

Bestilt den (*) / modtaget den (*)

Købers navn

Købers adresse

Underskrift af køber (alene hvis meddelelse sendes i papirform)

Dato


Køber har ikke fortrydelsesret for varer, der leveres forseglet, på grund af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret, såfremt forseglingen er blevet brudt efter leveringen.

7. Reklamationer

7.1. Transportskader
Åbenbare transportskader skal såfremt dette er muligt omgående reklameres over for leverandøren. Derudover skal køberen anmelde åbenbare transportskader uden unødig forsinkelse til myWorld Solutions. Die lovmæssige garantibestemmelser (se punkt 5) berøres ikke heraf. Meddelelse skal ske til:

mWS myWorld Solutions AG
Grazbachgasse 87-93,
8010 Graz,
Østrig
Tel.: +43 (0) 316 7077 0
e-mail: service@organic.plus

7.2. Forkert levering

Skulle det ske, at de bestilte varer ikke leveres til køberen (altså at der foreligger en forkert levering), så skal denne forkerte levering reklameres inden 14 dage fra modtagelse af varerne. Køberen er forpligtet til at returnere de forkert leverede varer inden 14 dage fra modtagelse i samme (ubrugte) stand, i hvilken køber har modtaget varerne. De lovmæssige garantibestemmelser (se punkt 5) berøres ikke heraf. Reklamation skal ske til:

mWS myWorld Solutions AG
Grazbachgasse 87-93,
8010 Graz,
Østrig
Tel.: +43 (0) 316 7077 0
e-mail: service@organic.plus

Returforsendelser skal sendes til:

mWS myWorld Solutions AG
c/o Schenker & Co AG
Am Terminal 10/Tor 58
8142 Wundschuh
Østrig

Køber bærer de umiddelbare omkostninger i forbindelse med returforsendelsen, men disse erstattes køberen, såfremt der er tale om forkert levering.

8. Hæftelsesbegrænsninger

8.1. myWorld Solutions hæfter ubegrænset for skader på liv, krop eller helbred, som følger af myWorld Solution’s forsætlige eller uagtsomme overtrædelse af myWorld Solutions forpligtelser.

8.2. For øvrige skader, der er forvoldt af myWorld Solutions ved grov uagtsomhed, er myWorld Solutions hæftelse begrænset til typiske og påregnelige skader.

8.3. myWorld Solutions hæfter ikke for skader, som er begrundet i købers manglende overholdelse af punkt 1.4, produktbeskrivelsen og produktinformationerne.

8.4. De i punkt 8.1 - 8.3 anførte hæftelsesbegrænsninger påvirker ikke myWorld Solutions hæftelse, som følger af præceptive retsregler, herunder produktansvarsloven.

9. Tilladelse til anvendelse af persondata

9.1. mWS myWorld Solutions AG, med sæde i Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Østrig, indhenter, gemmer og bearbejder følgende data: købers telefonnummer, e-mailadresse, landekode, leveringsadresse, regningsadresse, med henblik på at opfylde sine forpligtelser ifølge den på Organic+ Store udførte bestilling.

9.2. Køberen giver udtrykkeligt samtykke til, at mWS myWorld Solutions AG med sæde i Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Østrig, videregiver købers personlige data, nemlig: købers telefonnummer, e-mailadresse, landekode, leveringsadresse, regningsadresse, til et af de i bilag 1 anførte Serviceselskaber, med henblik på, at fakturering m.v. kan ske af det Serviceselskab, som har sæde i købers bopælsland.

9.3. Køber kan til enhver tid frist tilbagekalde samtykke efter punkt 9.2. Tilbagekaldelse skal ske skriftligt pr. post (mWS myWorld Solutions AG, Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Østrig) eller pr. e-mail (service@organic.plus).

Persondataretlige oplysnings-, ændrings- og slettelsesrettigheder kan ligeledes til enhver tid gøres gældende.

9.4. Kreditkortdata gemmes eller behandles ikke af mWS myWorld Solutions AG. For afviklingen af kreditkortbetalinger benytter mWS myWorld Solutions AG virksomheden Global Collect Services B.V., Planetenweg 43-59, 2132 HM Hoofddorp, Netherlands (Ingenico ePayments). Spørgsmål vedrørende dette kan sendes til service@organic.plus.

10. Lovvalg, værneting, andet

10.1. Lovvalg

Aftaler imellem Køber og myWorld Solutions underligger østrigsk ret (med udelukkelse af den internationale købelov (CISG) og international-privatretlige ovvalgsregler). Uagtet dette, finder de lovbestemmelser fra købers bopælsland, der stiller køberen bedre, anvendelse.

10.2. Værneting

En klage imod en køber kan alene indbringes i det land, i hvilket køber har sin bopæl, sit almindelige opholdssted eller sin beskæftigelse.

Hvis køber vil klage over en vare eller tjeneste købt hos myWorld Solutions, kan køberen, alternativt til domstolssystemet, indgive en klage til:

Center for Klageløsning i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby

Køber kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

10.3. Andet

Såfremt enkelte af bestemmelserne i købsaftalen helt eller delvis er eller bliver uvirksom, berører dette ikke købsaftalen i øvrigt. I stedet for den uvirksomme bestemmelse gælder de lovmæssige regler desangående.

Bilag 1 – Liste over Serviceselskaber
Bilag 2 – Liste over valuta

Bilag ./1

Navn

Adresse

Postnr.

By

E-mail

mWA myWorld Austria GmbH

Grazbachgasse 87-93

 

8010

Graz, Austria

service.at@organic.plus

myWorld Belgium bvba

Belgicastraat 7

Fountain Plaza

1930

Zaventem, Belgium

service.be@organic.plus

myWorld, s.r.o.

Evropská 2591/33e

 

16000

Praha 6, Czech Republic

service.cz@organic.plus

mWG myWorld Germany GmbH

Gereonstraße 1 - 3

 

50670

Köln, Germany

service.de@organic.plus

myWorld Danmark ApS

Bomhusvej 13, st. th.

 

2100

København Ø, Denmark

service.dk@organic.plus

myWorld Estonia OÜ

Laeva 2

 

10111

Tallinn, Estonia

service.ee@organic.plus

mWS myWorld Customer & Retail Services Spain, S.L.U.

Plaza Manuel Gómez Moreno, 2

Edificio Torre Mahou, Planta 11

28020

Madrid, Spain

service.es@organic.plus

myWorld Finland Oy

Plaza Business Park

Ayritie 16

01510

Vantaa, Finland

service.fi@organic.plus

myWorld Retail Services UK Limited

40 Bank Street

 

E14 5NR

London, UK

service.uk@organic.plus

myWorld Greece M.E.P.E.

Leoforos Thessaloniki 52

Diethis Koinotita Agoron

57019

Peraia, Greece

service.gr@organic.plus

myWorld d.o.o.

Josipa Marohnića 1

 

10000

Zagreb, Croatia

service.hr@organic.plus

myWorld Hungary Kft.

Stefánia út 101-103.

 

1143

Budapest, Hungary

service.hu@organic.plus

Lyoness Italia S.R.L

Via Belvedere 15

 

37066

Caselle di Sommacampagna VR, Italy

service.it@organic.plus

myWorld Lithuania UAB

Olimpiečių 1

 

09235

Vilnius, Lithuania

service.lt@organic.plus

myWorld Latvia SIA

Cēsu street 31/2

 

1012

Riga, Latvia

service.lv@organic.plus

myWorld Nederland BV

Hoofdweg 258

 

3067

GJ Rotterdam, Netherland

service.nl@organic.plus

myWorld Norway AS

Lysaker Torg 15

 

1366

Lysaker, Norway

service.no@organic.plus

myWorld Poland sp. z.o.o.

Ul. Kościuszki 169

 

40-524

Katowice, Poland

service.pl@organic.plus

myWorld Retail Services SRL

Cal. Floreasca 169B

Clädirea B, parter

014459

Bucuresti, Romania

service.ro@organic.plus

myWorld Sweden AB

Wenner-Gren Center, vån 5

Sveavägen 166

113 46

Stockholm, Sweden

service.se@organic.plus

myWorld d.o.o.

Ulica Vita Kraigherja 3

 

2000

Maribor, Slovenia

service.si@organic.plus

myWorld Slovakia, s.r.o.

Einsteinova 25

 

85101

Bratislava, Slovakia

service.sk@organic.plus

Bilag ./2


land

valuta

Østrig

EUR

Belgien

EUR

Tjekkiet

CZK

Tyskland

EUR

Danmark

DKK

Estland

EUR

Spanien

EUR

Finland

EUR

Storbritanien

GBP

Grækenland

EUR

Kroatien

HRK

Ungarn

HUF

Irland

EUR

Italien

EUR

Litauen

EUR

Letland

EUR

Holland

EUR

Norge

NOK

Polen

PLN

Rumænien

ROL

Sverige

SEK

Slovenien

EUR

Slovakiet

EUR